Uluslararası Midyat Sempozyum Programı açıklandı

Uluslararası Midyat Sempozyum Programı açıklandı
05 Ekim 2011 Çarşamba Saat 11:32 2

Midyat ilçesinde yapılacak olan uluslararası sempozyum hazırlıkları sürüyor.

Midyat Matiat otelinde 7-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve "Keş-i Kadim: Matiat'tan Midyat'a" konulu sempozyumda, Midyat'ın geçmişi ve bugünü, sosyolojik, kültürel, dini, siyasal ve iktisadi boyutlarıyla yeniden ele alınacak. Üç gün sürecek akademik sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından davetli katılacak.

Sempozyum, Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Akademi Mardin tarafından düzenleniyor.

Sempozyumla ilgili veren Doç.Dr.İbrahim Özcoşar, "Midyat’la ilgili uluslararası bir sempozyum düzenleme düşüncesi, Midyat’ın kültürel ve inançsal olarak uzun ve etkili geçmişini yeniden değerlendirmek ihtiyacından doğmuştur. Sempozyum bu anlamıyla “kadim” bir şehir olan Midyat üzerinde farklı disiplinlerde çalışmaları olan yurtiçi ve yurtdışından akademisyenleri bir araya getirmeyi ve yeni çalışmaların yapılmasını özendirmeyi amaçlamaktadır.
           Sempozyumla, “bir arada yaşama” deneyimi anlamında önemli olan Midyat’ın geçmişini ve bugününü sosyolojik, kültürel, dini, siyasal ve iktisadi boyutlarıyla yeniden ele alınması planlanmaktadır.Keşf-i Kadim: Matiate’den Midyat’a (Uluslararası Midyat Sempozyumu), Kadim Akademi Derneği, Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi, DİKA ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nin işbirliğiyle 7-9 Ekim 2011 tarihlerinde Midyat’ta düzenlenecektir. Bu bilimsel ve sosyal toplantıda sizleri de katkılarınızla aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. "

PROGRAM / PROGRAMME
7 EK‹M 2011 CUMA / OCTOBER 7, 2011 FRIDAY
(Salon-1)
10:15 - 12:30
PANEL-1: CO⁄RAFYANIN ‹MKANLARI / OPPORTUNITIES OF THE REGION
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Martin V. BRUINESSEN
Konuflmac›lar / Speakers
Altan TAN
Ali BULAÇ
Prof. Dr. Yasin AKTAY
Müfid YÜKSEL
Doç. Dr. ‹brahim ÖZCOfiAR
14:30 - 16:15
1. OTURUM / SESSION 1 (Salon-1)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Turhan KAÇAR
Doç. Dr. Muzaffer DEM‹R
Asur Kaynaklar› Ifl›¤›nda Tur Abdin
Doç. Dr. Ergun LAFLI
Eskiça¤’da Midyat Arkeolojisi ve Tarihi
Doç. Dr. Hadrien BRU
The Historical Geography of Midyat And Its Region During Classical Antiquity
Yrd. Doç. Dr. Halid Ahmed El-MEfiHEDAN‹
(Midyat’›n Tarihi Kökeni)
Yrd. Doç. Dr. Cemil BÜLBÜL
Çivi Yaz›l› Belgeler Ifl›¤›nda Midyat
2. OTURUM / SESSION 2 (Salon-2)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Suavi AYDIN
Doç. Dr. Mehmet Yaflar ERTAfi
Tanzimat Reformlar›n›n Uygulanmas›: Midyat’ta De¤iflim ve Çat›flma
Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK &Arfl. Gör. Ahmet Caner ÇATAL
19. Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›nda Midyat Kazas›nda Asayifl Bozuklu¤u ve Asayifli Sa¤lama Çabalar›
Yrd. Doç. Dr. Hatip YILDIZ
Osmanl› Yenileflme Döneminde Midyat ve Çevresinde E¤itim
Yrd. Doç. Dr. Abdullah KAYA
19. Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›nda Midyat Kazas›nda Misyoner Faaliyetleri ve ‹htida Hareketleri
09:00 - 10:00 Aç›l›fl Konuflmalar› / Opening Session
(Salon-1)
3. OTURUM / SESSION 3 (Salon-3)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Mustafa OFLAZ
Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZD‹REK
Cumhuriyet Döneminde Midyat’ta Yaflam›fl ‹slam Alimleri
Yrd. Doç. Dr. Abdulnas›r Y‹NER
Arfliv Vesikalar› Ifl›¤›nda Ali Battê Olay›
Arfl. Gör. Ercan ÇA⁄LAYAN
Tek Parti Döneminde Midyat (1923-1950)
Okt. Aysel FEDA‹
Midyat Halkevi ve Faaliyetleri
Dr. Yavuz HAYKIR
Cumhuriyet Dönemi Taflra Bas›n›ndan Bir Örnek: Midyat Gazetesi
16:30 - 18:15
4. OTURUM / SESSION 4 (Salon-1)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Ahmet KANKAL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKBAfi
Midyat ve Çevresinin ‹slâm’›n Hâkimiyetine Girifli
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNEfi
‹slamlaflma Sürecinde Midyat
Yrd. Doç. Dr. Sadi HARUT‹
(Yasin El-Umari’nin Kitab›nda Mardin Bölgesi)
Yrd. Doç. Dr. Qader Muhammad HASSAN
Midyat in Islamic Geographical Heritage During The Abbasid Period
Arfl. Gör. Hasan AKYOL
14. ve 15. Yüzy›llarda Tur Âbdin Bölgesinde Hakimiyet Mücadeleleri
5. OTURUM / SESSION 5 (Salon-2)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Kadri YILDIRIM
Azad BEBUWAR
Qasidebêjekê Midyatî: fieyh Sîracê Tefî
Ramazan ERG‹N
Süryani Dilsel ‹flaretlerle Yaz›lm›fl Kürtçe ‹lahiler (Lavij- Gerfluni) ya da Midyatl› Kürtçe Konuflan Mesihiler
Okt. Canser KARDAfi
Dengbêjlerde Toplumsal Bellek ve Aliye Battê Olay›n›n Dengbêjlere Yans›ma fiekli
Ö¤r. Gör. Abdulhadi T‹MURTAfi
Midyat ve Çevresinde Okunan Yar Dilê Türküsü (Varyantlar› ve Dilsel Analizi)
Ruflen AKLAR
Dengbêjlik Gelene¤i ve Toplumsal Cinsiyet: Midyat Örne¤i
6. OTURUM / SESSION 6 (Salon-3)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Adnan DEM‹RCAN
Prof. Dr. Adnan DEM‹RCAN
Muhallemilerin Etnik Kökeni Etraf›ndaki Tart›flmalar
Tuma ÇEL‹K
Midyat’taki Etnisitenin Oluflumu ve Süryaniler
Yrd. Doç. Dr. ‹lhan ERDEM & Veysi ÜRÜNDÜ
Süryanilerin ‹ki Dillilik Alg› ve Tutumlar› (Midyat Örne¤i)
Dr. Y›ld›z Deveci BOZKUfi
Midyat’ta Etnik Yap› Ba¤lam›nda Ermeniler
Yrd. Doç. Dr. Reflat AÇIKGÖZ
Kültürel Ö¤elerin Gündelik Hayata Yans›malar›: Midyat Örne¤i’nde Arap ve Süryani Ailelerinin Karfl›laflt›rmal›
Analizi
8 EK‹M 2011, CUMARTES‹ / OCTOBER 8, 2011 SATURDAY
09:00 - 10:45
PANEL 2: UYUM YA DA ÇATIfiMANIN SINIRLARI / LIMITS OF HARMONY OR CONFLICT
Oturum Baflkan / Chair: Prof. Dr. Do¤u ERG‹L
Konuflmac›lar / Speakers:
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDO⁄LU
Prof. Dr. fieyhmus BALO⁄LU
Prof. Dr. Mehmet ÇEL‹K
Prof. Dr. Mesut YE⁄EN
Doç. Dr. Önder AYTAÇ
11:00 - 12:30
7. OTURUM / SESSION 6 (Salon-1)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
Prof. Dr. Andrew PALMER
The Changing Face of Midyat
Prof. Dr. Andrea NANETT‹
Historical Memory as Glocal Responsibility
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
Midyat Köy Adlar› Üzerine Baz› Düflünceler
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARAS
Roots, Memory and Trauma: The History of Niso Family after 1915 in Kerboran / Dargeçit
Hilal DERV‹fi
(Midyat ve Çevre Köylerden Lübnan’a Göç Hadisesi)
8. OTURUM / SESSION 7 (Salon-2)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. George GR‹GORE
Prof. Dr. George GR‹GORE
Preverbal Particles in the Arabic Dialects Spoken in Midyat Area
Arfl. Gör. Gabriel B‹TUNA
Aux›l›ary Verbs in D›alects Spoken in Midyat Area
Abdulkerim el-KHUL‹
(Arapça Baz› Ist›lahlar›n Midyat Lehçesinde U¤rad›¤› De¤ifliklikler)
Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA
Midyat Mhalmî Lehçesi Üzerinde Bir De¤erlendirme
(Salon-1)
9. OTURUM / SESSION 8 (Salon-3)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Ejder OKUMUfi
Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM
Çokkültürlülük Sorunu: Midyat Örne¤i
Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK
Farkl› Din ve Kültürlerin Bir Arada Yaflama Deneyimi Olarak Midyat-Hapsinas (Mercimekli) Köyü
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
Bat›-D›fl› Çok-Kültürlülük Modeli Olarak Midyat Örne¤i
Yrd. Doç. Orhan ALDANMAZ & Arfl. Gör Recep ELMAS
Küreselleflen Dünyada Çokkültürlü Mekanlarda Kimlik Aray›fllar›: Midyat Örne¤i
Ayfle Güç IfiIK
Intercultural Engagement in Midyat
14:00 - 15:45
10. OTURUM / SESSION 9 (Salon-1)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Mehmet ÇEL‹K
Prof. Dr. Mehmet ÇEL‹K
Tur Abdin Bölgesinde Manast›r Hayat›
Yrd. Doç. Dr. Ahmed es-SAM‹RA‹
Midyattaki Kiliseler Üzerine Tarihi Bir Araflt›rma
Yrd. Doç. Dr. fiükran YAfiAR
Eusebius Kroni¤ine Göre Turabdin Bölgesinde Hristiyanl›¤›n Yay›l›fl›
Joseph Asmar MALK‹
(Farkl› Tezahürleriyle Geçmiflten Günümüze Süryanilik)
Yakup B‹LGE
Turabdin: Süryani Kilise ve Kültürünün Kalbi
Gabriyel AKYÜZ
Mor Yakup Hb›floyo Manast›r›’n›n Tarihçesi ve Mor Yakup’un Biyografisi
11. OTURUM / SESSION 10 (Salon-2
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Halil Ç‹ÇEK
Prof. Dr. Halil Ç‹ÇEK
Derizbinli Molla Abdulvehhab’›n Hayat› ve ‹lmî Kiflili¤i
Doç. Dr. Nurettin TURGAY
Midyatl› Bir Alim: Fahrettin Arnasi
Doç. Dr. Naz›m HASIRCI
Molla Fahrettin Arnasi'nin ‹sagocisi
Yrd. Doç. Dr. ‹brahim BAZ
Midyatl› Sûfiler
Yrd. Doç. Dr. Selim Temo ERGÜL
Dahî ve Divan›
Yrd. Doç. Dr. Zübeyir AKÇE
Midyatl› Bir Kürt fiairi: Melâ Nûrîyê Hesârî
12. OTURUM / SESSION 11 (Salon-3)
Oturum Baflkan› / Chair: Prof. Dr. Saffet SARIKAYA
Prof. Dr. Saffet SARIKAYA
Ebû Firâs (774/1372)’›n Eseri Ifl›¤›nda Yezidiler Hakk›nda Bir De¤erlendirme
Dr. D. Saeed XUDEDAR
Gringîya Proje Komkirna Teksten Dine Ezdyan Di Pertukekede.
(Yezidilik Dini Metinlerinin Bir Araya Getirilmesi Projesi Üzerine)
Dr. Çak›r Ceyhan SUVAR‹ & Dr. Elif KANCA
Ezidi Bayram› “Çarflema Sor”un Toplumsal Geçifl Ritüeli Olarak Analizi
Arsed HEMED
Ezdy Di Pertuken Geroganda Li Cerxe 19 (Xundinek Rexney) (19. Yüzy›l Seyyahlar›n›n Kitaplar›nda Yezidiler)
16:00 - 17:45
13. OTURUM / SESSION 12 (Salon-1)
Oturum Baflkan› / Chair: Doç. Dr. Önder AYTAÇ
Prof. Dr. fieyhmus BALO⁄LU
Opportunities of the Region
Doç. Dr. ‹brahim ARSLAN
Bölgesel Kalk›nmada Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi
(Midyat ‹lçesi Üzerinde Genel Bir De¤erlendirme)
Doç. Dr. Ömer AYTAÇ
Kentsel Mekânlar›n Postmodern Tüketimi: Midyat Örne¤i
Yrd. Doç. Dr. Lokman TOPRAK
Midyatl›’n›n Turizm Alg›s›
Okt. Gülseren ÖZALTAfi
Konaklama ‹flletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Mardin ve Midyat Örne¤i
Dr. Kahraman KALYONCU
‹ktisadi Yaklafl›mlar: Ekonomik Co¤rafya, Turizm ve Midyat ‹çin Bir Öneri
14. OTURUM / SESSION 13 (Salon-2)
Oturum Baflkan› / Chair: Doç. Dr. Naz›m HASIRCI
Yrd. Doç. Dr. ‹rfan YILDIZ
Midyat Tarihi Camileri
Yrd. Doç. Dr. Gözde ÇEL‹K
Yar› Aç›k ve Aç›k Mekan Kavram› Ba¤lam›nda Geleneksel Midyat Evlerinde Biçim Grameri
Arfl. Gör. Evindar YEfi‹LBAfi
Midyat Dini Mimaride Tafl Süsleme
Dr. Elif KESER KAYAALP
Arap Fethinin ‹lk Yüzy›llar›nda Turabdin’de ‹nfla Edilen Kiliseler
Birsel MATARA
Midyat'›n Sosyo-Kültürel ve Co¤rafi Dokusunun Film ve Foto¤raflarda Yans›mas›
15. OTURUM / SESSION 14 (Salon-3)
Oturum Baflkan› / Doç. Dr. Ergün LAFLI
Yrd. Doç. Dr. Mark SOILEAU
Turabdin’de fiarapç›l›k
Arfl. Gör. Nesrin YEfi‹LMEN
Midyat'ta Telkari
Arfl. Gör. Nurcan GÜNES & Ö¤r. Gör. Zehra TONBUL
Midyat ‹çin Kat›l›mc›l›k Odakl› Kent Öngörüler
Ö¤r. Gör. Kübra KAYA
Geleneksel Midyat Evlerinin Ergonomi ‹liflkisi Ba¤lam›nda ‹ncelenmesi
18:00 - 19:00
DE⁄ERLEND‹RME OTURUMU (Salon-1)
Baflkan / Chair: Prof.Dr. Ahmet A⁄IRAKÇA
Prof. Dr. Suavi AYDIN
Prof. Dr. Martin V. BRUINESSEN
Prof. Dr. Do¤u ERG‹L
Prof. Dr. Ahmet KANKALYORUMLAR :::

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

GÜNCEL HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

Evlerini su basan vatandaşlardan yardım çağrısı

Mardin'de altyapı yetersizliği nedeniyle evlerini [...]

1 gün önce...

Siyonist işgalciler, Gazze'ye bomba yağdırdı

​Siyonist işgalciler, abluka altındaki Gazze'ye bo [...]

19 saat önce...

Otomobil 50 metre uçtu, okul bahçesine kondu

Mardin’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kayb [...]

1 gün önce...

Aracın çarptığı uzman çavuş hayatını kaybetti

Mardin’de yolun karşısına geçmeye çalışırken aracı [...]

1 gün önce...

Arbani Aşiretinden AK Parti'ye katılım

Kızıltepe’nin önemli aşiretlerinden biri olan Erba [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN