2014 Vergi Affı ile ilgili bilinmesi gerekenler

Fethullah Demir


fethullahdemir@hotmail.com

2014 Vergi Affı ile ilgili bilinmesi gerekenler

28 Haziran 2014 Cumartesi Saat 13:16

Hükümet, torba yasasını hazırladı. Türkiye’nin gündeminde olan çok sayıda düzenleme içeriyor.Bizi en çok ilgilendiren bölümü olan vergi affını da kapsıyor. 

Ak Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 

Ak Parti hükümeti,bu yasa tasarısıylan bir anlamda tüm borçlularıyla barışıyor. 

Eli kulağında olan (yasalaşmak üzere) bu yasa tasarısında ne mi var? Meclis’e gelen dev af paketinde, vergiler, SGK primleri ve idari para cezalarıyla, takipteki kamu alacaklarında gecikme faizlerinden ve cezalardan vazgeçiliyor. Tüm borçlar ÜFE ve TÜFE’ye göre yeniden yapılandırılıyor ve 18 aya kadar ödeme imkanı getiriliyor. Sigara cezaları dışında kalan ve 120 TL’nin altındaki idari para cezaları ise siliniyor. 

Teklifin yasalaşma sürecini tamamlayıp Kanunun Resmi Gazetede yayımlanacağı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine başvurulması gerekmektedir. İşte Vatandaş tarafından merak edilenler:

Hangi Vergi Borçları Kapsamda?

Malliye Bakanlığı’nın takip ettiği vergiler kapsamda. Yani gelir, kurumlar, KDV, Özel Tüketim Vergisi gibi vergi borçları kapsama dahil. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) de kapsam içinde. MTV yılda iki kere ocak ve temmuzda ödeniyor. Yapılandırma için milat 30 Nisan 2014 olduğu için bu yılın MTV’nin ikinci taksidi kapsam dışında kalacak. Yine muayene parası da kapsam dışında tutuldu. Vergi aslına bağlı olmaksızın verilen teşvik, iştirak gibi cezalar için de yapılandırma söz konusu olacak. 

Vergi borcunda kapsam 30.4.2014 tarihi başlangıcı kabul ediliyor.Af fa ve Yapılandırma ya konu olacak vergi alacakları şunlardan oluşuyor:

*Nisan ayı ve öncesindeki dönemlere ait, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları.

*Nisan ayı ve öncesinde yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

*Nisan ayı ve öncesinde vadesi geldiği halde ödenmemiş olan çeşitli kanunlara ilişkin idari para cezaları.

30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere ait kesinleşen ve ödenmemiş bulunan vergi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile 30/4/2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen, kesinleşen ve ödenmemiş bulunan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kanun teklifi kapsamına girmektedir.

Alacak asıllarına ait gecikme faizi, gecikme zammı, vergi ziyaı cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.


31/12/2013 tarihinden önceki fiiller nedeniyle kesilen 120 TL’nin altındaki idari para cezaları (trafik para cezaları, vb) ise silinmektedir. Vadesi 31/12/2007 tarihinden önce olan amme alacaklarından 50 lirayı aşmayan alacak asılları ile aslı ödenmiş ise feri alacak tutarı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Yasada Matrah Arttırım stok Affı Var mı?

Şirketler için pakette matrah artırımı, stok affı yok ancak kasa affı var. Kasasını tutturamayan yasa çıktıktan 3 ay sonra başvuru yaparak açık kısmını yüzde vergi ödeyerek düzeltebilecek.

Kanun Teklifiyle ayrıca bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının vergi dairesine beyan edilmesi ve beyan edilen tutar üzerinden %3 vergi ödenmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmektedir.

Teklifin yasalaşma sürecini tamamlayıp Kanunun Resmi Gazetede yayımlanacağı tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar vergi dairesine beyan edilmesi ve %3 verginin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.İlerki dönemlerde matrah artırımı ile ilgili çalışma yapılabileceğini düşünülüyor.

Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılacak Ve Kaç Taksitte Ödenecek?

Ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların faiz ve cezaları silinecek. Bunun yerine TEFE/ÜFE değişim oranları ile yeniden hesaplama yapılacak. Yapılandırmadan yararlanmak için açılmış olan davalardan vazgeçilmesi gerekecek. 

6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme imkanı olacak. Taksitle yapılan ödemeler için belirli bir katsayı uygulanacak. 6 ay taksit için 1,05; 9 taksit için 1,07; 12 taksit için 1,10 ve 18 taksit için de 1,15 katsayı uygulanacak.

Sosyal Güvenlik Borçları Ne Olacak?

Torba yasadaki bir düzenlemede SGK ya dönük.TBMM başkanlığına sunulan “Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile bir kez daha vergi ve SGK primleri için yapılandırma kamuoyunun gündemine gelmiş oldu. 

Yapılandırma diyoruz çünkü teklife göre verginin veya SGK priminin aslında herhangi bir af yok. Sadece bu alacaklara bağlı bulunan gecikme faizi, gecikme zammı ve cezalar gibi ödemeler yapıl andırma kapsamına giriyor

Özellikle Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine geçişte yaşanan sorunlar birçok yoksul vatandaşa aslında olmaması gerekirken yüksek prim borçları çıkartılmasını getirmişti. Tasarıdaki düzenleme ile prim borçlarının yüksek gecikme cezası ve gecikme zamları siliniyor; bunun yerine enflasyon oranınca güncellenerek yeniden yapılandırılması gündeme geliyor.Borçların taksitlendirmesi 18 aya kadar % 15’e kadar faiz ile yapılabilecek.

2014 Nisan ayı ve öncesindeki SGK prim borçları kapsamda bulunuyor.Yapılandırılabilecek prim borçları asgari işçilik incelemesi borçlarını; topluluk sigortası primi, isteğe bağlı sigorta primleri, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı gibi vergileri de kapsıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2014/Nisan ayından önce tahakkuk eden alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. Sigorta pirimi, emeklilik, keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi kanun teklifi kapsamına girmektedir.

Alacak asıllarına ait gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Teklifin yasalaşma sürecini tamamlayıp Kanunun Resmi Gazetede yayımlanacağı tarihi izleyen aybaşından itibaren 3 ay içerisinde SGK’ya başvurulması gerekmektedir

2014 yılı Nisan ayı ve öncesi döneme ait olan tüm sigorta primleri, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primleri; isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, genel sağlık sigortası primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta primleri de kapsama girecek. Burada da vergi sisteminde olduğu gibi faiz ve cezalar silinecek, ÜFE ve TÜFE’ye göre yeniden yapılanma olacak. Bağ-Kur’da sigortalılıkları durdurulanlar da isterlerse aftan yararlanabilecek. Bu kişiler borçlarının tamanını ilk taksitte öderse, durdurulan süreler de sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilecek. 

TBMM'de alt komisyon görüşmeleri tamamlanan torba yasa tasarısının kapsamı daha da genişledi. Emlak vergileri ile çevre temizlik vergisi ve su borçları da affedilecek. 

Vatandaşlardan bu konuda çok yoğun talep gelmesi üzerine, önceki akşamki görüşmeler sırasında iktidar ve muhalefetin ortak kararıyla belediyelere olan borçlar da kapsama alınmış bulunmaktadır

Yasa teklifinde Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen vergiler denildiği için emlak vergisi kapsama girmemiş gibi gözüküyor ancak teklifin ilk maddesinde “Vergi Usul Kanunu’na giren” ifadesi yer aldığı için emlak vergisi kapsama giriyor. Aynı şekilde yasa teklifinde ihtilaflı dosyalarla ilgili de bir düzenleme yok ancak davadan vazgeçme şartı aranıyor. Bu durumda ihtilaflı dosyaların da kapsama girdiği tahmin ediliyor. Yasa teklifindeki bu muallak ifadelerin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda düzeltilmesi bekleniyor.

Verilen önerge uyarınca, 2014'ün birinci taksiti de dahil olmak üzere emlak vergisi borçlarını ödemeyenlere, peşin veya 36 ay içinde 18 taksitle ödeme imkanı getirildi. Gecikme ceza ve faizleri silinecek ve enflasyon oranında güncellenen anapara üzerinden ödeme yapılacak. Çevre ve temizlik vergileri ile su borçları da aynı yöntemle yeniden yapılandırılarak ödenebilecek.

Sgk Başvuruları Ne Zaman Yapılabilecek?

Yasa çıktıktan sonra ikinci ayın sonuna kadar başvuru yapılabilecek. İlk taksit de başvurudan 1 ay sonra başlayacak. Taksitler iki aylık dönemler halinde ödenecek.

SGK Prim borçları için kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren 4 ay içinde başvuruda bulunmak gerekecek. Geri kalan borçlar içinse 3 ay içinde başvuru şartı olacak. Bakanlar Kurulu başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. 

Borçlardan Dolayı Gelen Hacizler Ne Olacak? 

SGK borçları nedeniyle taşınır veya taşınmaz mallara getirilen hacizler ile alınan teminatlar yapılan ödemeler düzeyinde kalkacak. Bu borçlar nedeniyle 3. kişilere konulan hacizler ise ilk taksidin ödenmesinden hemen sonra kalkacak. 

Yapılandırma Ne Zaman Bozulacak? 

Bir takvim yılında taksitler iki kere aksatılırsa, yapılandırma bozulacak.

Ödeme Nasıl Yapılacak

Tahsile yetkili vezne ,bankalarda ödeme yapılabileceği gibi Kredi kartı ile ödeme yapmak mümkün olacak. Ancak taksitlerin kredi kartıyla yapılması katsayı uygulanmasını engellemeyecek.

Sağlıcakla kalın.


YORUMLAR :::

  1. Halil Omay
    29 Haziran 2014 Pazar Saat 02:22 CEVAPLA
    Kendinizi boşuna yormuşsunuz. Türkiye de sistem iki de birebir değişiyor.

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

DİĞER YAZILARI :::

Hepsini Gör
# YAZI TARİH
1. Ekonomik Terimler Üzerine (II) 17 Şubat 2017 Cuma Saat 12:16
2. Ekonomik Terimler Üzerine 19 Aralık 2016 Pazartesi Saat 12:35
3. Yeni Vergi Affı ve Getirdikleri? 08 Ağustos 2016 Pazartesi Saat 19:48
4. Torba Yasa Vatandaşa Ne Getirdi? 19 Aralık 2014 Cuma Saat 12:59

YORUMLANANLAR :::

İşadamı Hadi Kahraman'dan Eğitime arsa desteği

Kızıltepe ilçesinde hayırsever, okul için arsa hib [...]

1 gün önce...

Kızıltepe’de inşaatı tamamlanan 7 okul eğitim-öğretime açıldı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet [...]

8 saat önce...

2020 asgari geçim indirimi 2020 AGİ ücreti ne kadar oldu?

Asgari ücretin belirlenmesinden sonra, Asgari Geçi [...]

1 gün önce...

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Ticaret Bakanlığı, internet ve telefon aracılığıyl [...]

1 gün önce...

Erdoğan'dan Eğitim Özeleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Kül [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN