Aday Adayı Deniz, projelerini Kamuoyu ile paylaştı

Aday Adayı Deniz, projelerini Kamuoyu ile paylaştı
29 Mart 2011 Salı Saat 18:36 3

Aday adayları bölgenin sorunlarının çözümü noktasında da özgün projelerini kamuoyu ile paylaşmaya başladılar.

Aday adayları bölgenin sorunlarının çözümü noktasında da özgün projelerini kamuoyu ile paylaşmaya başladılar. 

Mardin’in saygın ailelerinden seyit Molla Ömer sülalesi mensubu  ve Mardin Ak Parti milletvekili aday adayı olan Abdulbaki Deniz; “Diller ve dinler beşiği Mardin için çok güzel projelerim var. Gerek eğitimci ve ilahiyatçı kimliğimle iletişim kurduğum kişiler, gerek her dil ve din mensuplarının bize ve ailemize olan teveccühü hoşgörü ve kardeşlik bağlarıyla beslenen bir ahlakla şekillendirdi bizi. Bu ilişki bölgede konuşulan tüm dillere vakıf bir zenginlik kattı bize” dedi. 

Yurtdışı görevi vesilesiyle bir çok kültürü yakında inceleme imkanı bulan Abdulbaki Deniz, “ Farklılıklar bir sorun değil, bir zenginliktir. Onları bir arada tutacak politikalar üretmek hem sorunları giderecek, hem de her kesime geniş ufuklar kazandıracaktır. Tesis edilen bu kardeşlik hukuku üzerinde bir arada yaşama ve beraber üretme her kesimi daha da ileri taşıyacaktır” diyerek sözlerine devam etti.

Kürt sorununun çözümü için cesur adımlar atılmalı

Ülkenin ve bölgenin en önemli sorununun Kürt sorunu olduğuna dikkat çeken Deniz; “ Ortadoğu’daki olayları hepimiz yakından takip ediyoruz. Sayın başbakanımız bu konuda çok çarpıcı bir tespitte bulundu. ‘Türkiye tarih yapıyor’ diye. Bu tespite çok katılıyorum. Onların ne kadar ilerisinde politikalar ürettiğimizi, nasıl rol model bir ülke olduğumuzu gösterdiği gibi bunun böyle olduğunun tüm dünya da takdir ediyor. Tam da bu noktada bize düşen görev dünya politikalarında etkili bir rol oynamak isteyen Türkiye’nin iç sorunlarını, dünyaya referans olacak reformlarla çözmektir. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye hem Ortadoğu’da hem de dünyada çok daha etkili olacaktır.” Diyerek sözlerini sürdüren Deniz Kürt sorununun çözümü için çözüm önerilerini şöyle sıraladı.

KÜRT SORUNU VE KISA VADELİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıllardan beri gündemde olan, hakkında olumlu-olumsuz yüzlerce fikir beyan edilen ve değişik isimlerle anılan bu sorun hala güncelliğini korumakta ve ayrıca istismar aracı olduğu için de bölge halkını yakından ilgilendirmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve üniter  yapısı içerisinde ve bu ülkenin yetkilileri tarafından bu sorunun çözüm bulması elzem ve kaçınılmazdır.

1-Öncelikle Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsurlarından olduğu gerçeğinden hareketle anayasal vatandaşlık şemsiyesi altında aidiyet duygularının müspet hale getirilmesine yönelik adımların atılması ve eşit vatandaş sıfatıyla bütün haklardan istifade etmesinin önünde herhangi bir engelin olmadığı gerçeğinin pratik olarak söz ve eylemlerle pekiştirilmesi kaçınılmazdır.
2-Demokratik açılım projesinin desteklenmesi, eksik taraflarının giderilmesi, geliştirilmesi ve halkın istek ve arzularını somut biçimde karşılayacak noktaya taşınması gerekmektedir.
3-Kürtçe’nin sosyal alanda, medyada ve eğitim ortamlarında serbestçe kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması, bu alanda yapılan çalışmaların geliştirilmesi ve takibi. Bu kapsamda somut olarak aşağıdaki hususlar gerçekleştirilebilir;
a- Kürtçe TV, gazete, dergi ve radyoların  sınırsız olarak  yayın yapmalarının sağlanması,
b- Kürtçe’nin ilköğretimde seçmeli ders olarak okutulmasına olanak verilmesi, Kürtçe dil ve edebiyatının etüt edilmesine yönelik ilgili enstitülerdeki altyapı eksikliklerinin tamamlanması,
c- Bölgede yetkili ve yöneticilerin atamalarında ilgili mahalli dili bilenlerin seçilmesine öncelik verilmesi, bunun mümkün olmaması durumunda en az  bir yardımcısının söz konusu dile vakıf olmasına dikkat edilmesi
d- Kürt ve Arapların karışık yaşadığı yerlerde( Mardin,Siirt, Hatay,Batman gibi)  gerek vekil sıfatıyla gerek diğer tayinlerde  temsil  hususunda  denge unsuru olabilecek, her kesimi kucaklayıcı şahsiyetlere öncelik verilmesi ya da dengi başka bir alanda söz konusu açığın telafi edilmesi
4-Irkçılık kokan eylem ve söylemlerden kaçınılması, eşit haklara sahip kardeşlik duygusuna vurgu yapılması. Bu kapsamda;
a-Bir çok dikkat çekici askeri noktalarda dağlara yazılmış “Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadesinin ivedilikle kaldırılması,
b-İlköğretim okullarında her sabah okutulan “ Andımız’ın tamamen kaldırılması ya da içeriğinin uygun ifadelerle değiştirilmesi,
5-Din dili ve anlayışının tekrar gözden geçirilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yeni bir takım adımların atılması. Bu kapsamda;
a-Kur’an-ı Kerim’in Kürtçe tercüme ve tefsirinin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulacak bir komisyon tarafından gerçekleştirilmesi. Yine  Kürtçe ilmihal ve temel dini bilgileri içeren kitapların da Diyanet tarafından basımın ve dağıtılmasının sağlanması.
b-Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Kürtçe vaaz  ve hutbeye yönelik engellerin kaldırılması. Bu kapsamda cemaatle diyalogun sıcak tutulması için bölgede Kürtçe ya da ilgili mahalli dili bilen imam, vaiz ve müftülerin atanmasına öncelik verilmesi.
c- Bölgeye atanacak din adamlarının Şafii mezhebine mensup olması, en azından bu mezhebin günlük pratik uygulamalarına vakıf olması  ya da eylem ve söylemlerinde bölge halkının büyük bir çoğunluğunun söz konusu mezhebe mensup olduğu gerçeğinin farkında olması
6- Ekonomik anlamda toplumu rahatlatacak ve göçü önleyecek bazı somut adımların atılması ve fiili istihdam yaratılması. Bu kapsamda;
a-Tekstil gibi fazla uzmanlık gerektirmeyen ve çok kişiyi istihdam edebilen işletmelerin teşvik edilmesi ve bölgede sayılarının çoğalmasının sağlanması, desteklenmesi
b-Hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin, teşvik edilmesi ve somut istihdam ve üretime dönüşmesinin sağlanması
c-Sınır ticaretinin sağlıklı yapılabilmesi için sınır kapılarının ıslah ve tanziminin yapılması. Bu anlamda kaçakçılığın önüne geçilmesi için tedbir alınması, ticaretin kural ve yöntemlerinin halka anlatılması ve bu kapsamda sınır ticaretinden bölge halkının istifa etmesinin sağlanması
d.Doğal bir film platosu konumunda olan Mardin’in tarihi ve mimari yapısının ülke içinde ve dışında tanıtımının yapılması, dolayısıyla turizm gelirlerinin çoğaltılması ve halkın refah seviyesinin yükselmesine vesile kılınması. Bu kapsamda dini turizmin canlandırılması ve ilgili dini yapıların restore edilerek turizme açılmasının sağlanması.
e- Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan mayınlı arazilerin en kısa zamanda temizlenmesi ve bölgedeki  topraksız vatandaşlara dağıtılması
f-Bölgeden değişik sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalan iş adamlarının bölgeye kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması
7- Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, okullaşma oranının yükseltilmesi, okulların altyapı sorunlarının halledilmesi ve öğretmen açığının kapatılması. Bu kapsamda;
a- Ortalama 6’şar ay farklı bölgelerde ikamet etmek zorunda olan ve hayvancılıkla uğraşan göçerlerin çocuklarının eğitim sorunu mutlaka çözümlenmesi gerekmektedir. Bu hususta ilk akla gelen mobil eğitim sistemi ya da en yakın noktaya servis sağlanması şeklinde mümkün gözükmektedir.
b- Bölgede nüfus yoğunluğuna göre çok az olan Anadolu ve Fen Liselerinin sayısının çoğaltılması, mevcut okulların da bina ve diğer altyapı sorunlarının halledilmesi.
c- İlk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin ailelerine verilen eğitim yardımına devam edilmesi, imkanlar ölçüsünde miktar veya kapsamın genişletilmesi
d- Eğitim faaliyetleri kapsamında doğudan batıya kurulan dostluk köprülerinin daha düzenli hale getirilmesinin sağlanması, kardeş okul projelerinin ilgililer tarafından teşvik edilmesi
8- Siyasi mahkumlara genel bir af ilan edilmesi ve affın kayıtsız olarak istifade etmek isteyen bütün herkesi kapsaması
9-Güneydoğunun genelinde görülen arazi anlaşmazlıklarının halli için bir komisyon kurulması, Adalet ve İç İşleri Bakanlıklarının iştiraki ile çözüm yollarının tespiti ve acilen faaliyete başlaması da hayati öneme haiz hususlardandır. Zira 40-50 sene boyunca devam eden davalar söz konusu olup,  bu anlaşmazlıklar devam eden bir çok kan davasının da sebebi durumundadır.
10- Şiddet dilinin önüne geçmek için bölgede görev yapan asker ve polislerin özel eğitimden geçirilmesi, samimi bir şekilde halkı kucaklayıcı  konuma gelmelerinin sağlanması 
11-Şiddet ortamına son verilmesi ve sosyal barışın temininden sonra bölgenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının değerlendirilmesi için çalışmaların başlatılması ve söz konusu kaynakların ülkenin istifadesine sunulması
12- Kadına yönelik pozitif ayrımcılık kapsamında özel faaliyetlerin yapılması, ilgili mülki amirler ve belediyeler öncülüğünde kızların okullara yönlendirilmesi, okuma yazma ve el sanatları kursları gibi sosyal ve kültürel faaliyetleri canlandırıcı hususlara ağırlık verilmesi
13-Gençlere yönelik özel faaliyetler kapsamında gençlik merkezlerinin kurulması, eğitime yönlendirici bursların temin ve teşviki ve boş zamanlarını değerlendirecekleri sportif ve sosyal alanların oluşturulması
14- Bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, dernek ve vakıfların desteklenmesi, proje yapmaları yönünde teşvik edilmeleri ve yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle sosyal hayatta daha aktif olmalarının sağlanması
15- Türkiye genelinde eyalet sistemine alternatif yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yetki alanlarının çoğaltılması ve merkezden desteklenmesi   YORUMLAR :::

 1. hakkı haşimi
  30 Mart 2011 Çarşamba Saat 13:16 CEVAPLA
  söz konusu projeler hem güncel hem de hakkıyla çözüm bekleyen sorunlar , inşaallah A. baki beyin önü açılır da bu millete hizmet eder. Tebrikler ; vesselam.
 2. aslı
  29 Mart 2011 Salı Saat 23:22 CEVAPLA
  maasallah bakan gibi poz vermiş.
 3. nusaybinli
  29 Mart 2011 Salı Saat 22:48 CEVAPLA
  wekil olursanız bu projeleri başarıp başarmayacağınızı bilmiyorum . ama bunları yapmak için yoğun bi5r şekilde çalışacağınızdan eminim. inşaallah bu şans size verilir ve mardin halkına tercuman olursunuz . halkımızı milliyetçi duygular ile istismar ediyorlar. artık dürüst , çözümden yana siyasetçilere ihtiyacımız var. gerilkimden beslenen siyasete dur diyoruz artık.

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

POLİTİKA HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

Büyükşehir'de yolsuzluk iddialarına tutuklama

Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın Büyükşehir Belediye [...]

1 gün önce...

Gözlerini kaybetmek istemeyen Yetim Kızın yardım çığlığı

Mardin’de yaşayan Küçük Ceren, halk arasında tavuk [...]

1 gün önce...

Öğretmenlerin Kalbine Dokunuyorlar

Salgın nedeniyle yüz yüze programların yapılamamas [...]

1 gün önce...

Şahin Ailesi'nin acı kaybı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yengesi Şük [...]

1 gün önce...

Yedikardeş Camii ve Külliyesi dualarla açıldı

Mardin'de Diyarbakıryolu üzerinde yapımı tamamlana [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN


YAZARLAR :::

Bütün Yazarlar