Mardin'e Dair Bilinmesi Gerekenler

Mardin'e Dair Bilinmesi Gerekenler
01 Ekim 2019 Salı Saat 14:15 1

Mardin, kent olarak yaklaşık 1200 m yükseklikte bir plato üzerinde yer almakta olup Mezopotamya Ovası’na tamamen hâkim bir konumdadır.

Şehir, kalenin bulunduğu kalkerli yapıdaki platonun güney eteklerine kuruludur. Antik dönemde kullanılan ticaret yollarının kuzeyinde, bu yolların kontrol edilebileceği bir konumda olan Mardin’in adı, ilk defa 4. yüzyıl Roma tarihçi ve coğrafyacısı Ammianus Marcellinus’ta Maride şeklinde geçmektedirAmid’den yani Diyarbakır’dan Nusaybin’e giden yol güzergâhı üzerinde bulunan yerleşmenin “Maride Kalesi” adıyla anılan kalenin önemine dikkat çekmektedir. Bu tarihten önce Mardin adının güvenilir bir etimolojisi karşımıza çıkmamıştır. Sonraki dönem Süryanice kaynaklarda ise Merdo ve Merdin şeklinde geçen Mardin ismi, kelime olarak “Tek Kale” anlamına gelmektedir.

MÖ 2. bin başlarına ait Eski Babil diliyle yazılmış Suriye kökenli belgelerde “Mardaman” adı karşımıza çıkmaktadır.

MÖ 2. binden MÖ 7. yüzyıllın sonlarına kadar Assur etkisinde kalan bölge, 612’de Assur İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Med İmparatorluğu’na, 6. yüzyılın ortalarında ise tüm Anadolu’yla birlikte Pers İmparatorluğu’na bağlanır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Perslerin eline geçmesiyle Aramice bu bölgenin resmi dili olmuş, bu durum Arami kültürünün yörede güç kazanmasını sağlamıştır. MÖ 333’te Makedonya Kralı İskender’in eline geçen Mardin, MS 250’de Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Bu dönemden sonra Mardin’in kültürel gelişmesini sağlayan en önemli olay Hristiyanlığın yayılışıdır.

MS 7. yüzyıla kadar Doğu Roma ve Sasaniler arasında sürekli el değiştiren bölge, 7. yüzyılda başlayan Arap akınlarının başlamasıyla İslamiyet’in yayılım alanı olmuştur. 12. yüzyıl başlarında Büyük Selçuklu ve Artukoğlu Beyliği hâkimiyetiyle Türkmenler yörede etkin hale gelmişlerdir. Bu dönemi Karakoyun, Akkoyun ve Safevi egemenliği izlemiş, Yavuz Sultan Selim zamanında, 1517 Çaldıran Savaşı’yla Mardin ve yöresi Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Mardin’de bugün birçok han ve kervansaray, cami, türbe, kilise, manastır gibi dini ve sanatsal açıdan değer taşıyan eserler, yörenin kültürel zenginliğini arttırmaktadır. Son yıllarda sadece ülkemizin değil tüm dünyanın ilgisini çekmeye başlayan Mardin, SİT alanı olarak belirlenmiş ve tarihi-kültürel yapısı ile UNESCO “Dünya Mirası Listesi”ne girmeye aday olmuş bir kenttir.

Mardin Kalesi, Dara Antik Kenti, Mardin Ulu Cami, Latifiye Cami, Şehidiye Cami, Kırklar Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Zinciriye Medresesi, Kasimiye Medresi ve adını burada saymadığımız onlarca tarihi yapısıyla bölge turizminde önemli bir yere sahip olan Mardin’de yerli ve yabancı turist sayısı her geçen gün artmakta ve müzemiz faaliyetleriyle, kentimizin turizm destinasyonuna önemli katkılar sunmakta ve nitelikli hale getirmektedir.

Dinlerin ve dillerin şehri Mardin’e gelen herkesi müze ziyaretçimiz olarak görmekten büyük kıvanç duyar, şehrimizin kültür varlıklarını, somut ve somut olmayan kültürel mirasını, binlerce yıllık bir arada yaşama kültürünü, kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini yerinde görmeye davet ederiz.

Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/roportaj/47-mardin-h142519.html

Önce Vatan Gazetesi

Mardin ili tarihsel süreç içinde Babiller, Asurlular, Hititler, Urartular, Persler, Selçuklular, Emeviler, Abbasiler, Anadolu Selçukluları, Artukoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemlerinden beri bir yerleşim merkezi niteliğinde olması nedeniyle oldukça renkli bir kültürel yapıya sahiptir. Yine aynı nedenle il oldukça fazla tarihi kalıntılarla bezenmiştir.

Güneydoğu illerinin en eski şehri ve bir dinin doğuşu ve yayılış merkezi niteliğindeki Mardin ili turizm kaynakları ve doğal güzellikler açısından zengindir.

İldeki önemli tarihi yapıtlar: Mardin Kalesi, Rabbat Kalesi, Dermetinen Kalesi, Zarzavan Kalesi, Savur Kalesi, Hafevantay Kalesi, Marin Kalesi, Aznavur Kalesi, Dara Kalesi, Kız Kalesi, Dara Harabeleri, Gırnavaz Harabeleri, Merdis Marin Harabeleri, çok sayıda tarihi medrese, hanlar, tarihi nitelikteki camiler, türbeler ve kiliselerdir.

BAŞLICA TARİHİ YAPILAR

* Deyrulzafaran Manastırı: Mardin’in 5 km. dışında olup, büyük bir yapıttır. Süryanilerin tarihi ve dini değerleri arasından bu güne kadar ayakta kalan en önemli yapıtlardan biridir.

* Mor Mihayel Kilisesi: 185 yılında inşaa edilmiştir. M.Ö’ye ait bölümleri mevcuttur. Mardin Merkez Yeniyol Caddesinin alt tarafındadır.

* Mardin Kalesi: Mardin’in simgesi durumundadır.

* Sabancı Kent Müzesi: Mardin merkezde yer alan ve eski askeri kışla ve vergi dairesi olarak kullanılan yapı Sabancı ailesi tarafından restore edilerek kent müzesine çevrilmiştir.

* Ulu Camii: Mardin merkezdeki camilerin en eskisidir. Artuklular zamanında inşa edilmiştir (1176).

* Latifiye Camii: Mardin merkezde yer alan yapı, 1314 te Artukoğullarından Melik Salih ve Melik Muzafferin devlet adamlarından olan Abdullatif Bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır.

* Şehidiye Camii Ve Medresesi: Mardin merkezde yer alan yapı 1214 tarihinde Melik Mansur Nasreddin Artuk Aslan tarafından yaptırılmıştır. Minare 1916 yılında Ermeni mimar Lole tarafında inşa edilmiştir.

* Melik Mahmut Camii: Savur Kapı Mahallesindedir. Artuklu Sultanı Melik Mahmut burada defnedildiğinden bu adı almıştır.

* Hızır Camii: Mardin Kalesinde bulunmaktadır. Necmeddin İlgazi tarafından yapıldığı söylenmektedir.

* Şeyh Çabuk Camii: Mardin merkezde bulunan yapının, 1170 yılında İslam hakimiyeti döneminde Mor Yusuf Kilisesi iken camiiye dönüştürüldüğü söylenmektedir.

* Kasımiye Medresesi: Mardin merkezde bulunan en önemli eserlerden birisidir. Artuklu döneminde başlayıp Akkoyunlu döneminde bitmiştir (1469). Yapının El-Cezeri Bilim Müzesi olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

* Zinciriye Medresesi: 1385 yılında melik Necmeddin İsa Bin Muzaffer Davut Bin El Melik Salih tarafından yaptırılmıştır. Mardin merkezde yer alan medresenin yüksekte kurulmasının amacı rasathane olarakta kullanılmasıdır.

* Sitti Radiye (Hatuniye) Medresesi: Mardin merkez Gül Mahallesi’nde bulunan medrese 1177 yılında Kutbettin İlgazi’nin annesi Sıtti Radiye tarafından inşa ettirilmiştir.

* Tekke Camii Ve Şeyh Bekar Odaları: 1445 yılında Kasım Padişahın yeğeni İbrahim Tekye tarafından inşa ettirilen yapı Mardin merkez Gül Mahallesi’nde bulunmaktadır.

* Cihangir Bey Zaviyesi: Kasımiye Medresesi’nin yanında bulunmaktadır.

EL SANATLARI

Eski çağlardan beri Gümüşçülük (Telkari),Taş İşlemeciliği, Demircilik, Bakırcılık, Kalaycılık, Kuyumculuk, İğne Oyası, Midyat El Nakışı, Tohum İğnesi, Yorgancılık, Oyacılık, Boyacılık (Sibbeğ), Dericilik (Dabbağ), Sabunculuk, Dokumacılık, Şal ü Şapik (özel bir kumaş dokumasıdır), Kilimcilik, Halıcılık (Yün ve İpek), Semercilik, Keçecilik, Tahta Oymacılığı (Kakmacılık), Sedef işlemeciliği, Halburculuk (Gürgen ağacı kullanılırdı), geçmişten günümüze kadar yapılan el sanatlarıdır.

MEVCUT TURİZM TESİSLERİ

Konaklama Tesisleri Durumu Tesis Türü Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı Turizm İşletme Belgeli 21 1.028 2.075 Belediye Belgeli Otel 14 625 1.396 Kamu Konukevi (belediye belgeli) 9 233 499

TOPLAM 44 1.886 3.970 Turizm Yatırım Belgeli Tesisler 12 935 1.957

TÜM TOPLAM 56 2.821 5.927

SINIFLARINA GÖRE MEVCUT TURİZM TESİSLERİ (MARDİN)

Konaklama Tesislerinin Sınıf ve Kapasitelerine Göre Durumları Tesisin Türü ve Sınıfı Tesis Sayısı Oda Sayısı

Turizm işletme belgeli 5 Yıldızlı Otel 2 347

Turizm İşletme belgeli 4 Yıldızlı Otel 2 203

Turizm İşletme Belgeli 3 Yıldızlı Otel 5 168

Turizm işletme belgeli 2 Yıldızlı Otel 1 22

Turizm işletme belgeli Özel Konaklama Tesisi 6 142

Turizm işletme Belgeli Butik Otel 2 81

Turizm İşletme Belgeli Apart Otel 2 41

Turizm İşletme belgeli pansiyon 1 8

Turizm Belgeli Oteller Toplam 21 1.012

Belediye Belgeli Otel 29 903

Kamu Konukevi 9 233

Genel Toplam 59 2.148

KONAKLAMA YAPAN TURİST SAYILARI

2017 yılında 215.269’u yerli ve 16.066’sı yabancı olmak üzere toplam 231.335 kişi ilimizdeki otellerde konaklamıştır.

2018 yılında 455.356’ü yerli ve 31.418’i yabancı olmak üzere toplam 486.774 kişi Otellerimizde konaklamıştır.

2019’un İlk 5 ayında 194.847’ı yerli 15.008’si yabancı olmak üzere toplam 209.855 kişi konaklamıştır.

MÜZEDE ENVANTERİ YAPILMIŞ ESER SAYISI 2018 YILI ESER SAYISI

Arkeolojik Eser Sayısı 9.808

Etnografik Eser Sayısı 1.775

Sikke Sayısı 33.611

Tablet 14

Mühür ve Mühür Baskısı 624 El Yazması Kitap 2 Toplam 45.834

MARDİN İL KÜL. VE TUR. MÜD. TURİZM BİLGİLERİ

a) 2017 Yılı Toplam Konaklayan Kişi Sayısı : 231.335

b) 2017 Yılı toplam Geceleme Sayısı : 360.686

2017 Yılı toplam Konaklayan Kişi Sayısı :231.335

2017 Yılı Kişi başı Ortalama Geceleme Sayısı: 1.56

2018 Yılı toplam Geceleme Sayısı : 486.774

2018 Yılı toplam Konaklayan Kişi Sayısı : 317.382

2018 Yılı Kişi başı Ortalama Geceleme Sayısı: 1.53

2019 Yılı Kişi başı Konaklayan Kişi Sayısı :139.135

2019 Yılı İlk 5 ay Geceleme Sayısı :209.855

2019 Yılı İlk 4 ay kişi başı ortalama sayısı :1.50

c) Kütüphane Sayısı İl ve İlçeler toplamda 8 Kütüphane mevcuttur.

Kitap Sayısı : 139.564 Üye Sayısı : 22.327

d) Müzede Bulunan Eser Sayısı : 45.834

Sergilenen Eser Sayısı : 988

Mardin’de Bulunan Tescilli Yapı Sayısı: 1.388

e) Turizm İşletme Belgeli Otel Sayısı : 21

Oda Sayısı : 1.012

Yatak Sayısı : 2.035

Belediye Belgeli Otel ve Pansiyonlar : 29

Oda Sayısı : 903

Yatak Sayısı : 2.029

Kamu Konukevi : 9

Oda Sayısı : 233

Yatak Sayısı : 499

Turizm Yatırım Belgeli Tesis Sayısı : 11

Oda Sayısı : 892

Yatak Sayısı : 1.861

İlimizde Bulunan Genel Tesis Sayısı : 70

Oda Sayısı : 3.040

Yatak Sayısı : 6.424

f) Seyahat Acenta Sayısı : 31

g) Sinema Sayısı : 2

h) Kültür Merkezi Sayısı : 2 (Nusaybin Belediyesi ve YİKOB)

I) 2018 Yılı Film Çekim sayısı : 15

J) İl Müdürlüğü ve Bağlı Birimler Personel Sayısı: 139

Öneriler:

1) Mardin Kalesinin Turizme açılması.

2) Artuklu İlçesinde projelendirilen kütüphane binasının yapının hızlandırılması.

3) Mardin’ de tarihi yapıların çokluğu sebebiyle Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunun oluşturulması.

4) Mardin’de çok sayıda vakıf eserinin bulunması nedeniyle Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Mardin’de kurulması.

Mardin’de Bulunan Otellerin Oda ve Yatak Sayısı:

Turizm İşletme Belgeli Otel Sayısı : 21

Oda sayısı : 1.012

Yatak sayısı : 2.035

Belediye belgeli Otel ve Pansiyonlar: 29

Oda sayısı : 903

Yatak Sayısı : 2.029

Kamu Konukevi : 9

Oda Sayısı : 233

Yatak Sayısı : 499

Turizm Yatırım Belgeli Tesis Sayısı : 11

Oda Sayısı : 892

Yatak Sayısı : 1.861

İlimizde Bulunan Genel Tesis sayısı : 70

Oda sayısı : 3.040
YORUMLAR :::

  1. Tarih Bilinci
    02 Ekim 2019 Çarşamba Saat 10:17 CEVAPLA
    Deyrulzafaran Manastırını Ermeniler inşaa etmiş ve 1800'lü yıllarda Süryaniler'e satmışlardır. Yani Manasrın kuruluşunu Ermeniler yapış, daha sonraki eklentiler Süryanilere ait.

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

YAŞAM HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

Büyükşehir'de 3 Daire başkanı daha görevden alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin 3 daire başkanı da [...]

13 saat önce...

Susuz kalan köylülerin hayvanları telef olmak üzere

Mardin’de hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, Dicl [...]

1 gün önce...

DEDAŞ'tan Açıklama: Borcunu ödeyenlere elektrik vereceğiz

Mardin’de tarımsal sulama abonelerinin birikmiş 1. [...]

16 saat önce...

Büyükşehir Belediyesinin Borç Miktarı Açıklandı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Borç Batağında old [...]

13 saat önce...

Yine Çin yine yeni bir salgın!

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'de şimdi de ' [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN