MAÜ'de 'Çözüm Merkezi' kuruldu

Şiddet, terör, ötekileştirme, uyuşturucu kullanımına karşı Mardin'de Çözüm Merkezi kuruldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkez, Türkiye’de giderek artan şiddet, saldırganlık, suç, terör, kan davaları, töre ve namus cinayetleri, ailenin çözülmesi, bireyselleşme, sosyal dışlama, ötekileştirme, sosyal çözülme, aile içi çatışmalar, uyuşturucu kullanımı ve intihar eğilimlerinin neden ve sonuçlarına yönelik bilimsel çalışmalar yapacak.
Mardin Artuklu Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BYK-MER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Yönetmeliğe göre merkez “Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artan şiddet, saldırganlık, suç, terör, kan davaları, töre ve namus cinayetleri, ailenin çözülmesi, bireyselleşme, sosyal dışlama, ötekileştirme, sosyal çözülme, aile içi çatışmalar, uyuşturucu kullanımı ve intihar eğilimlerinin neden ve sonuçlarına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak; bunlarla mücadeleye yönelik tedbirlerin uygulanmasını sağlamak. Bireylerin ve toplumun söz konusu olgular karşısında daha yapıcı, müzakereci, başkalarının haklarına saygılı olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak; bu yönde projeler geliştirmek ve uygulamak” amacını taşıyor.
AKRAN ARABULUCULUĞU
Uluslararası, ulusal, toplumsal gruplar, şirketler, kurumlar, kuruluşlar ve kişiler arası düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların yapıcı/barışçı çözümü için kuramsal ve uygulama düzeyinde araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalar da yapacak merkez ayrıca şu amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışacak:
“Her çeşit (resmi, özel) kurum ve kuruluşta yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesine ve çözümüne yönelik kuramsal ve uygulama düzeyinde faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmek ve yürütmek.
Eğitim kurumlarında ‘akran arabuluculuğu’ sisteminin kurulması yönünde kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve yürütmek.
Kurum ve kuruluşlarda (üniversiteler, işyerleri, okullar, dershaneler, sağlık kuruluşları, sosyal güvenlik örgütleri, sivil toplum kuruluşları, mahkemeler, ceza infaz ve rehabilitasyon kuruluşları ve benzeri) barış yapıcı davranışların kazanılması için; ‘müzakere kültürü’, ‘anlaşmazlıkların dönüştürülmesi’, ‘barış eğitimi’ ve ‘pozitif sosyal tutum’ konularında eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.
Kültürler arası/gruplar arası/kişiler arası anlaşmazlık ve çatışma çözüm teorilerinin geliştirilmesi, şiddet öğelerinin azaltılması ve barış kültürünün bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak yaygınlaşması için ihtiyaç duyulan etkin çözüm/uygulama modellerini araştırmak, uygulamak ve yaygınlaştırmak.
İnsan hakları, çocuk hakları, kadın hakları bağlamında demokratik vatandaşlık bilincinin yaygınlaştırılabilmesi için araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, uygulamak.
Giderek artan aile içi ve akrabalar arası şiddeti, töre cinayetlerini, ayrımcılığı, sosyal dışlamayı azaltıcı/önleyici yönde kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, projeler üretmek, yürütmek.
Farklı inanç, düşünce ve kültür grupları arası ilişkilerde, vatandaş-devlet ilişkilerinde güven arttırıcı çalışmalar yapmak, bu ilişkilerin demokratik zeminine yönelik sosyal ve bilimsel çalışmalar yapmak; çok dillilik, dinlilik ve kültürlülük bağlamındaki toplumsal zenginlikleri koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak; farklılıklara saygı bilincini güçlendirmek ve toplumsal farklılıkları birlikte yaşama kültürünü inşası açısından bütünleştirici çalışmalar yapmak.
Aile, komşuluk, akrabalık, yardımlaşma, dayanışma, hayırseverlik, gönüllülük gibi toplumsal değerleri güçlendirici çalışmalar yapmak.”
MERKEZİN FAALİYET ALANLARI
Merkez, kuruluş amacına uygun olarak şu faaliyetlerde bulunacak:
“Ulusal ve uluslararası düzeyde anlaşmazlık çözümü, arabuluculuk, müzakere becerisi, barış çalışmaları, iletişim becerileri ve benzeri konularda bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek/yürütmek; yürütülmekte olan projelere ortak olmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, hizmet içi eğitim kursları, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları düzenlemek, toplumdaki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla kurulmuş benzeri merkezlerle iş birliği yapmak.
Ulusal ve uluslararası düzeyde (üniversiteler, işyerleri, okullar, sağlık kuruluşları, sosyal güvenlik örgütleri, sivil toplum kuruluşları, mahkemeler, ceza infaz ve rehabilitasyon kuruluşları için) anlaşmazlık çözüm programları/modelleri geliştirmek, uygulamak.
Merkezin amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak; projeler hazırlamak, uygulamak ya da yürütülmekte
Merkezin amacı doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kanuni arabuluculuk, akran arabuluculuğu, müzakere, anlaşmazlık çözümü, anlaşmazlıkların dönüştürülmesi, diyalog, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, birlikte yaşama kültürü, çoğulculuk, barış eğitimi, etkili iletişim ve benzeri çalışma konularıyla ilgili ders, kurs, konferans, seminerler verilmesini sağlamak, sempozyum, çalıştay, kongre ve sertifika programları düzenlemek, anılan konularda öğrencilerin tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.
Okulların gerçek hayatla bütünleşik ve güvenli alanlar olması amacıyla, etkin bir öğrenci danışmanlığı ve akran arabuluculuğu sistemi geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için üniversitelere, örgün, yaygın eğitim-öğretim kurumlarına kuramsal ve uygulamalar düzeyinde destek vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, proje üretmek/yürütmek.
Merkezin amacı doğrultusunda, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı yayın etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.
Yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre, kurum dışından ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden yararlanmak.
Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.”
Anka

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle