matesis
helpyetim

Üniversite Öğrencilerinin ‘Çare’ filmi jüri özel ödülünü kazandı

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri tarafından çekilen Çare adlı film, Uluslararası Mardin Film Festivalinde finale kalma başarısını gösterdi. Film festival jüri özel ödülünü kazandı.
  • 11.06.2024 12:15
Üniversite Öğrencilerinin ‘Çare’ filmi jüri özel ödülünü kazandı

Yö­net­men­li­ği­ni ve oyun­cu­lu­ğu­nu Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri­nin yap­tı­ğı kısa film Ulus­la­ra­ra­sı Mar­din Film Fes­ti­va­lin­de fi­na­lin­de be­ğe­niy­le iz­len­di.

Film Ba­ğım­lı Bir Gen­cin Mü­ca­de­le­si­ni An­la­tı­yor.

Ba­ğım­lı bir gen­cin met­ruk bir evde uyuş­tu­ru­cu ile olan mü­ca­de­le­si­ni konu alan Çare fil­mi­nin yö­net­men­li­ği­ni Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Radyo Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma bö­lü­mü üçün­cü sınıf öğ­ren­ci­si Şeyh­mus Abik üst­le­nir­ken, baş­rol oyun­cu­lu­ğu­nu ise aynı bö­lü­mün ikin­ci sınıf öğ­ren­ci­si Ab­dul­lah Cev­he­roğ­lu ya­pı­yor.

Ödül ge­ce­sin­de jüri özel ödü­lü­nü alan fil­min baş­rol oyun­cu­su Ab­dul­lah Cev­he­roğ­lu, ger­çek­leş­tir­dik­le­ri bütün ça­lış­ma­lar­da des­tek­le­ri­ni ya­kın­dan gör­dük­le­ri Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. İbra­him Öz­co­şar’a te­şek­kür ede­rek al­dı­kları ödülü ken­di­si­ne ar­ma­ğan ettiklerini söyledi.

Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Radyo Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma bö­lü­mü ikin­ci sınıf öğ­ren­ci­si Ab­dul­lah Cev­he­roğ­lu, çekim sü­re­cin­de­ki des­tek­le­ri ne­de­niy­le Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si yö­ne­ti­mi­ne, ho­ca­la­rı­na, öğ­ren­ci ar­ka­daş­la­rı­na ve emek veren her­ke­se te­şek­kür etti.

Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri­nin çek­ti­ği Çare filmi, Ye­şi­lay’ın dü­zen­le­di­ği kısa film ya­rış­ma­sın­da, Şır­nak Üni­ver­si­te­si’nin dü­zen­le­di­ği kısa film ya­rış­ma­sın­da ve en son Ulus­la­ra­ra­sı Mar­din Fes­ti­va­li’nde fi­na­list olma ba­şa­rı­sı­nı gös­ter­di.

Filmin oyuncusu tek oyuncusu olan Mar­din Ar­tuk­lu Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si Radyo Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma bö­lü­mü öğ­ren­ci­si Ab­dul­lah Cev­he­roğ­lu, “Met­ruk bir yerde uyuş­tu­ru­cuy­la mü­ca­de­le eden bir gen­cin hi­ka­ye­si­ni ele aldık. Ol­duk­ça gün­cel bir ko­nuy­du. Uyuş­tu­ru­cu ba­tak­lı­ğı bir çok gen­ci­mi­zin ha­ya­tı­nı ku­ru­tu­yor. Genç­le­ri­miz bu ba­tak­lık­tan kur­tul­sun is­ti­yo­ruz.” dedi.

Editör: Beşir Şavur

Yorum Yaz