ARTUKLU BELEDİYESİ MALZEME ALIM İŞİ

  • 07.06.2024 00:00

ARTUKLU BELEDİYESİ MALZEME ALIM İŞİ
ARTUKLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Artuklu Belediyesi Malzeme Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/771355

 

1-İdarenin
a) Adı : ARTUKLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 13 MART MAHALLESİ VALİOZAN CADDESİ 47100 ARTUKLU/MARDİN
c) Telefon ve faks numarası : 04822121049 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Artuklu Belediyesi Malzeme Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : KUM 1080 M3 BEYAZ ÇİMENTO 2 TON ÇİMENTO 100 TON Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1 inç) lik Temel veya Banket Malzemesi 10000 TON Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 4,75 mm (No:4) ve Daha Küçük Agrega 5000 TON BAZALT BORDÜR 1000 ADET BAZALT KAPLAMA TAŞI 1500 M2 8 CM KİLİTLİ PARKE TAŞI 10000 M2 6CM KİLİTLİ PARKE TAŞI 2500M2 BETON BORDÜR 5000 MT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mardin Artuklu Belediyesi Sınırları Dahilinde Artuklu Belediyesine Ait Şantiye ve Depolara
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim tarihi sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey sözleşmede belirtilen iş bitim tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MARDİN ARTUKLU BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr                                                                                             Basın No ILN02045308