ARTUKLU TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

  • 18.05.2023 00:00

ARTUKLU TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN DUYURULUR

 (Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

             Mardin İli Artuklu İlçesi Ulucami Mahallesi 419 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hissesi Elbirliği Mülkiyet Halinde Bechir kızı Radya BERBERCUMA ve Ömer oğlu Ekrem BERBERCUMA adlarına kayıtlı iken Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 01/08/2022 tarihli ve 2022/813 Esas ve 2022/893 Karar sayılı veraset belgesine istinaden ve yine 1/4 hissesi Elbirliği Mülkiyet Halinde Bechir kızı Radya BERBERCUMA ve Ömer oğlu Ekrem BERBERCUMA adlarına kayıtlı iken; Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 14/06/2022 tarihli ve 2022/631 Esas ve 2022/681 Karar sayılı veraset belgesine istinaden Bechir kızı Radya BERBERCUMA ve Ömer oğlu Ekrem BERBERCUMA isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

            Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 18/05/2023 tarih, Perşembe günü, saat 08:00 dan itibaren 02/06/2023, Pazartesi günü, saat 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

            Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

18/05/2023

 

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01831535