ASANSÖR YEŞİL ETİKET ALINMASI İÇİN MONTAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

  • 24.04.2024 00:00

ASANSÖR YEŞİL ETİKET ALINMASI İÇİN MONTAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
MARDİN VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

Kızıltepe toki polis lojmanlarında kullanılan 8 adet asansöre Yeşil Etiket alınması için montaj dahil mal alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/521070
1-İdarenin
a) Adı : MARDİN VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
b) Adresi : 13 Mart Mahallesi Karanfil Sokak 1 47100 Yenişehir ARTUKLU/MARDİN
c) Telefon ve faks numarası : 4822122431 - 4822122433
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kızıltepe toki polis lojmanlarında kullanılan 8 adet asansöre Yeşil Etiket alınması için montaj dahil mal alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kızıltepe toki polis lojmanlarında kullanılan 8 adet asansöre Yeşil Etiket alınması için montaj dahil mal alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mardin Kızıltepe
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 85 gün içinde teslimat yapılacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 10 gündür.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Garanti Belgesi Teklif veren firmalar teklif ettikleri cihazlar için her türlü, tasarım hatalı malzeme ve kötü işçiliğe karşı 2 (iki) yıllık bir garanti müddeti verecektir. Garantinin başlama tarihi olarak, geçici kabul tarihi esas alınacaktır. Garanti süresi boyunca her türlü arızalı hasarlı ve normal çalışmayan devre elemanları firma tarafından ücretsiz olarak yenilenecektir. Değiştirilen parça ve elemanların bütün masrafları (nakliye vs.) firmaya ait olacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                 Basın No ILN02021235