DERİK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE İLAN

  • 16.04.2024 00:00

DERİK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE

İLAN

SIRA NO SATIŞA KONU TAŞINMAZ MALIN
TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖYÜ CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ İMAR DURUMU  TAHMİN EDİLEN BEDEL                                                                                                                                                                                                  (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ                                                                                                                                                                                           (TL) İHALE TARİH VE SAATİ 
1 47030103623 Mardin  Derik Zeytinpınar Mahallesi  Arsa 735 9 432,95 Tam Ticari+Konut 443.000,00 TL 132.900,00 TL 25.04.2024
10:00
2 47030106745 Mardin  Derik Bozok Mahallesi Ham Toprak 106 414 1.551,99 Tam İmarsız 200.000,00 TL 60.000,00 TL 25.04.2024
10:30
3 47030103622 Mardin  Derik Zeytinpınar Mahallesi  Arsa 735 7 926,02 613,65 Ticari+Konut 586.000,00 TL 175.800,00 TL 25.04.2024
10:45

2 Yukarıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesinin uyarınca Açık Artırma Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Derik Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon marifetiyle satışa çıkarılacaktır.
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), .
3 d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4 İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Derik Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
5 Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ve harçtan müstsenadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6 Taşınmaz mal bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeli üzerinden yüzde yirmi (%20) indirimle ödenebilir.
7 Taşınmaz mal bedelinin taksitle ödenmesi halinde satış bedelnin en az dörtte biri (1/4) peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenir.
8 Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
9 Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
10 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr, www.mardincsb.gov.tr web sayfasından görülebilir. 
  İLAN OLUNUR.

 #ilangovtr                                                    Basın No ILN02014007