KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

  • 08.12.2023 00:00

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Dsi 10 Bölge Müdürlüğü Kalorifer Yakıtı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1368233
1-İdarenin
a) Adı : DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SEYRANTEPE SANAYİ MAH. ELAZIĞ BULVARI 147 21120 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122374961 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Dsi 10 Bölge Müdürlüğü Kalorifer Yakıtı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 45.000 Kg Kalorifer Yakıtı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DSİ 102. Şube Müdürlüğü (Nusaybin/Mardin)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2024 tarihine kadardır . Teslimat programı ve teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 işgünü içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdari Binası İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- “Akaryakıt Dağıtım ve pazarlama kuruluşu” ise: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun'dan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu tevsik eden yazının Yeterli Bilgileri Tablosuna beyan edilmesi gerekmektedir.İhale sonrası istenilmesi halinde istekliler bu belgenin/ belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini idareye sunacaktır.  Bu belgelere ait bilgilerin beyan edilmemesi veya belirtilen bilgilerin gerçek dışı olmasının anlaşılması durumunda isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2- “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi” ise: Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ile yaptığı akaryakıt bayilik sözleşmesi ve bayisi bulunduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve teklif etmiş olduğu petrol ürününün bayisi olduğunu gösteren yazının Yeterli Bilgileri Tablosuna beyan edilmesi gerekmektedir. İhale sonrası istenilmesi halinde istekliler bu belgenin/ belgelerin aslı veya noter tasdikli fotokopisi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun'dan alınmış ihalenin yapıldığı yıl içinde geçerli olduğunu tesvik eden bayilik lisansı ( İstasyonlu veya istasyonsuz ) idareye sunacaktır. Bu belgelere ait bilgilerin beyan edilmemesi veya belirtilen bilgilerin gerçek dışı olmasının anlaşılması durumunda isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr                                                                     Basın No ILN01944742