KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

  • 08.04.2024 00:00

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(MARDİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
MARDİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BAĞLI BİRLİKLERİ İHTİYACI İÇİN ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE ODUN ALIMI (3 KISIM)

Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/433853
1-İdarenin
a)Adı: İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(MARDİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENELKOMUTANLIĞI
b)Adresi: Diyarbakırkapı Mah. 191'inci Yayla Sk. No:19/1 47100 ARTUKLU/MARDİN
c)Telefon ve faks numarası:4822132642 - 4822132642
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a)Adı: MARDİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BAĞLI BİRLİKLERİ İHTİYACI İÇİN ISINMAAMAÇLI KÖMÜR VE ODUN ALIMI (3 KISIM)
b)Niteliği, türü ve miktarı:(KÖMÜR, LİNYİT, TİP-1 EN AZ 6200 KCAL/KG MEKANİK BESLEMELİ OLMAYANKAZANLAR İÇİN 1.663.000 KG 1.KISIM) , (KÖMÜR, LİNYİT, TİP-1 EN AZ 6200 KCAL/KGMEKANİK BESLEMELİ OLAN KAZANLAR İÇİN 123.000 KG 2.KISIM) , (YAKACAK ODUN90.000 KG 3.KISIM) Ayrıntılı bilgiye EKAP ’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: İHALE DOSYASI EKİNDE BULUNAN KÖMÜR VE ODUN TESLİM YERLERİÇİZELGELERİNDE BELİRTİLMİŞTİR
ç)Süresi/teslim tarihi: SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN TESLİM YERLERİÇİZELGESİNDEKİ BİRLİKLERE, BELİRTİLEN MİKTARDA VE ÖZELLİKTE KÖMÜR VEODUN 1-40 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR
d)İşe başlama tarihi: SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP (İZLEYEN) GÜNDEN İTİBAREN TESLİME BAŞLANACAK

3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati:10.05.2024 - 10:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
Mardin İl Jandarma Komutanlığı - İhale Komisyon Başkanlığı
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1. ve 2. Kısımlar için: Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
KÖMÜR, LİNYİT, TİP-1 (EN AZ6200 KCAL/KG) MEKANİK BESLEMELİ OLMAYAN KAZANLAR İÇİN
İTHALATÇILAR; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ, ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ, DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ, SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ, KATI YAKIT SATICISI KAYITBELGESİ İSTEKLİLER YETERLİLİK BİLGİLERİNİ TESVİK AŞAMASINDA İBRAZ EDECEKLERDİR. İSTEKLİLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLEN BELGELERİN ASLI/NOTER ONAYLI SURETİ GERİ İSTENİRSE, KOMİSYONCA TIPKIÇEKİMİ ALINARAK “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR VEYA NOTER ONAYLI SURETİ GÖRÜLMÜŞTÜR .” İBARELİ İLGİLİ DOSYASINA EKLENİR.
Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP ’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

 #ilangovtr                                                    Basın No ILN02014614