MARDİN KENT AŞ’DEN TAŞINMAZ KİRALAMA İŞİ

  • 29.05.2023 00:00

MARDİN KENT AŞ’DEN TAŞINMAZ KİRALAMA İŞİ

           Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait kullanma hakkı Mardin Kent AŞ’ye devredilen Mardin Şehirlerarası İl Otogarı ve İlçe Otogarında bulunan yazıhane/dükkan ve kafeterya taşınmazların KDV hariç 1 yıllık muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, taşınmazlar 3 yıllığına işletme hakkı kiralaması ihalesi yapılacaktır.

Taşınmaz Türü

Aylık Muhammen Bedel (KDV Hariç)

Yıllık Muhammen Bedel (KDV Hariç)

Mardin İl Otogarı Yazıhane/Dükkan

2.000,00-TL

24.000,00-TL

Mardin İl Otogarı Kafeterya

4.000,00-TL

48.000,00-TL

Mardin İlçe Otogarı Kafeterya

3.000,00-TL

36.000,00-TL

 

          İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile 08.06.2023 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’da Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki Mardin Kent AŞ Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

  1. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi/Ticaret Sicili Gazetesi),
  2. Tebligat için adres beyanı,
  3. Gerçek kişilerde kimlik fotokopisi,
  4. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
  5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,
  6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (ortaklardan her biri gerçek ya da tüzel kişi olma ilgisine göre a, b, c, g bentlerinde belirtilen belgeleri verecektir.)
  7. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
  8. İdare Hesabına Geçici Teminat yatırıldığına dair dekont, (2886 S.K’nun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)
  9. İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.

        İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 100,00-TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.

        İstekliler belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste ihale komisyonuna vererek ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler)                                                                                                                   

İBAN: Mardin Kent AŞ/Vakıfbank Mardin Şubesi TR26 0001 5001 5800 7286 9138 87

 İLAN OLUNUR.

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01835072