MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

  • 04.05.2024 00:00
T.C.
MAZIDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2022/285 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Tanrıyolu mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:

112 74TARLATANRIYOLU KÖYÜ -

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
MEHMET SADETTİN TAŞ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MAZIDAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.

 

#ilangovtr                                                                                 Basın No ILN02025770