MİDYAT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

  • 06.05.2024 00:00

MİDYAT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
 

MADDE–1- Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan tekstil atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşınma, ayrıştırılma ve değerlendirme hakkının 3 yıl (36 Ay) süre ile kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
MADDE–2- İhale Midyat Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
MADDE–3- İhaleye katılan isteklilerden istenecek belgeler;
a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkârlar Odası Belgesi
b) Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
c )Nüfus cüzdan sureti (Şahıs Firmaları için)
d) Vekil ise Vekâletname
e) Vergi borcu olmadığına dair belge
e) Kanuni İkametgâh.
f) Geçici teminat makbuzu
g) Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ç.t.v. kira, emlak)
h) Dosya alındı makbuzu
j) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu Yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, terör, zimmet ve hileli İflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.
i) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren izin lisans belgesi. (7.6.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin belgesi alarak faaliyet gösteren tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerinin teknik özellikleri yeniden düzenlenmiş ve diğer atık işleme tesislerinde olduğu gibi bu tesisler için de 10.9.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre lisansı alma şartı getirilmiş, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin yürülükten kaldırılmış, Ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri ile Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında faaliyet gösteren tehlikesiz atık toplama ayırma tesisi ayırımı kaldırılarak bu tesisler “Toplama Ayırma Tesisi” olarak tanımlanmış, bu tesislerin alabilecekleri atık kodları ve tesis kriterleri belirlenmiştir.)
MADDE–4 İHALE KONUSU
a) İhale Konusu Yer: Merkez ve Nüfusu yüksek kırsal mahalleler.
b) Muhammen Kira Bedeli (1 Yıllık) : 250.000,00 TL
c) İhale Tarihi ve saati: 14/05/2024 tarihinde Salı günü saat 10:00’da İhale komisyonu huzurunda belediye meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
d) Geçici Teminat: 1 ( Bir ) yıllık muhammen bedelinin en az % 3’ü dür. (7.500,00TL)
e) Kesin Teminatı: Kira bedeli ilk yıl peşin alınacağından kesin teminat alınmayacak olup, geri kalan iki yılın toplam bedelinin  % 6’ı olarak alınacaktır.
f) Kira Süresi: Sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. İhaleyi kazanan katılımcı, sözleşmedeki maddeleri yerine getirmek istemez ve sözleşme imzalamaktan vazgeçerse geçici teminat İdareye gelir kaydedilir. İhale kira sözleşme süresi bitmeden taahhüdünden vazgeçen yükleniciden sözleşme bitimine kadar olan kira bedeli tahsil edilerek kesin teminatı İdareye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.
İhale sonucu tespit edilen bedel 1 Yıllık (12 aylık) kira bedelidir. Diğer yıllara ait kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranında ) değişim oranında artış yapılarak belirlenir ve yapılan kira artışı bir önceki yılın kira bedeline ilave edilerek uygulanır. 1 yıllık kira bedeli, kira sözleşmesi yapılırken  peşin olarak ödenecektir
g) İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri tamamlayıp 14/05/2024 tarihinde Salı günü saat 10:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne dosyayı elden teslim edeceklerdir.
MADDE–5- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır.
MADDE–6- Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale tarihinden sonra gelen isteklilerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE–7- İhale ile ilgili şartname; 2.000,00 TL karşılığında Midyat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir veya İban Numarasına (Şartname bedelidir ibaresini yazarak) yatırılabilir. İBAN NO:: TR 7000 0100 0200 3106 8903 5044
MADDE -8- İhale ile ilgili her türlü soru ve sorunlar için irtibat kurululacak kişi; Ahmet  BATUR Mail; [email protected]  GSM: 0-505081-8283
MADDE–9– İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla veya uygun bedel tespit etmekte serbesttir.
İlanen Duyurulur.
 

#ilangovtr                                                                                 Basın No ILN02026520