MİDYAT BELEDİYESİNDEN ARSA SATIŞLARII VE PARKLARIN KİRALANMASINA İLİŞKİN İLAN

  • 10.06.2024 00:00

MİDYAT BELEDİYESİNE AİT

9 ADET ARSA SATIŞI VE 2 ADET PARKIN 1 YILLIĞINA KİRALANMASINA İLİŞKİN İLAN

 

S.NO MAHALLE Cinsi İmar Durumu Ada Parsel Yüz Ölçümü M2 Muhammen Bedeli Toplam Muhammen Bedel Geçici Teminat (% 3)
1 Akçakaya Mah. ARSA T2 441 98 7.982,48 m2 1.750,00 TL 13.969.340,00TL 419.080,20 TL
2 Akçakaya Mah. ARSA T2 441 94 5.108,06 m2 1.750,00 TL 8.939.105,00TL 268.173,15 TL
3 Akçakaya Mah. ARSA T2 441 95 3.349,01 m2 1.750,00 TL 5.860.767,50TL 175.823,025 TL
4 Akçakaya Mah. ARSA T2 441 96 9.282,60 m2 1.750,00 TL 16.244.550,00TL 487.336,50 TL
5 Akçakaya Mah. ARSA T2 441 97 3.923,14 m2 1.750,00 TL 6.865.495,00TL 205.964,85 TL
6 Akçakaya Mah. ARSA T2 441 99 5.412,07 m2 1.750,00 TL 9.471.122,50TL 284.133,675 TL
7 Akçakaya Mah. ARSA T2 403 45 2.668,00 m2 3.000,00 TL 8.004.000,00TL 240.120,00 TL
8 Akçakaya Mah. ARSA T2 403 43 7.396,47 m2 3.000,00 TL 22.189.410,00TL 665.682,30 TL
9 Akçakaya Mah. ARSA T2 403 44 5.449,79 m2 3.000,00 TL 16.349.370,00TL 490.481,10 TL
10 Yolbaşı Mahallesi Park 229 1 1.044,52  m2   20.000,00 TL+KDV 600,00 TL
11 Gelinkaya Mahallesi Park 319 1 939,67  m2   20.000,00 TL+KDV 600,00 TL

1-İHALENİN KONUSU, NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
      2886 Sayılı D.İ.K 45.Maddesi gereğince, Belediye Encümenince  (Açık arttırma teklif usulü ile)  Akçakaya mahallelisinde kâin yukarıda evsafı, niteliği, imar durumu, geçici teminat ve muhammen bedelleri yazılı toplam 9 adet taşınmazın satışı ile Yolbaşı ve Gelinkaya Mahallesinde kain 2 Adet parkın 1 Yıllığına Kiralanması.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
Midyat Belediyesi Meclis toplantı salonunda 25/06/2024 Salı günü saat 09.00’da yapılacaktır.
3-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
a)Tebligat için adres beyanı (Şirket olması durumunda ticaret sicil gazetesi)  ve ayrıca irtibat için telefon numarası
b) Kanuni İkametgâh.
c) Nüfus cüzdan fotokopisi (önlü arkalı),
d) Noter tasdikli imza sürgüsü (Şirket olması durumunda şirketin imza sürgüsü)
e)Vekâleten katılacaklar için Noter tasdikli vekâletname ve imza sürgüsü
f) İstekliler söz konusu işlerin muhammen bedelinin   %3’ünde az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
g) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartnameyi satın almak zorundadır. İhale şartname bedeli her bir arsa için 10.000,00 TL, her bir Park için 2.000,00 TL karşılığında belediye veznesinde makbuz alınacaktır.
h) Belediyemizden (kira, Emlak, çtv) borcu olmadığına dair belge.
ı ) Adli Sicil Belgesi
i) İhale bedeli üzerinden tellallık harcı alınacaktır. Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2’dir. 500.000,00 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için yüzde 1’ Tellallık harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil edilecektir.
4- İstekliler, iadeli taahhütlü teklif gönderebilirler. Ancak posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar mutlaka Komisyon Başkanlığına ulaşmış olacaktır.  Bu saatten sonra gelen teklifler işleme konulmayacaktır.
5- İstekliler, şartnameyi Yazı İşleri Müdürlüğünde görebilir. Ayrıca www.midyat.bel.tr adresinden şartnameye ulaşabilirler. İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 09.00’a kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Midyat Belediyesi hizmet binası meclis toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6-Arsaların satış bedelleri, satış tarihi itibariyle en geç 1 ay içinde belediye veznesine veya belediyenin T.C Ziraat Bankasındaki hesabına yatırılacaktır. Aksi takdirde geçici teminat belediye lehine irat kaydedilecektir. Parkların kiralanması itibariyle 15 gün içinde sözleşmeye bağlanacaktır. Aksi takdirde geçici teminat belediye lehine irat kaydedilecektir.
7-İhale komisyonu, ihaleyi ve satışı yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. İhalenin, yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
8-Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
9-İhale kapsamında ya da satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Midyat Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İLAN OLUNUR: 03.06.2024
 

#ilangovtr                                                                                             Basın No ILN02043092