MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

  • 25.05.2024 00:00

İLAN
MİDYAT KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖYÜ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 Mardin Midyat Cumhuriyet 138 1179 252,48 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 1.515.000,00 303.000,00 05.06.2024-Saat 09:00
2 Mardin Midyat Gelinkaya 124 3 1.184,53 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 770.000,00 154.000,00 05.06.2024-Saat 09:30
3 Mardin Midyat Gelinkaya 346 1 2.175,38 Tam Hali Arazi İmarsız 871.000,00 174.200,00 05.06.2024-Saat 10:00
4 Mardin Midyat Acırlı 425 1 1.244,76 Tam Arsa İmarlı (Konut Alanı) 2.50.000,00 436.000,00 05.06.2024-Saat 10:30
5 Mardin Midyat Acırlı 425 4 764,34 Tam Arsa İmarlı (Konut+Ticari Alan) 1.720.000,00 344.000,00 05.06.2024-Saat 11:00
6 Mardin Midyat Bardakçı 123 28 4.156,48 Tam Ham Toprak İmarsız 420.000,00 84.000,00 05.06.2024-Saat 11:30
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM CİNSİ/ KİRALAMA AMACI/SÜRESİ İMAR DURUMU 1. YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ
7 Mardin Midyat Şenköy/Yeni 195 56 519,50 519,50 Ham Toprak Ticari Amaçlı (Sabit ve kalıcı tesis yapılmaması şartıyla)-5 yıl İmarsız 30.000,00 6.000,00 05.06.2024- Saat 13:30


1- Yukarıda 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. satırda nitelikleri belirtilen yazılı taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır..
2- İhaleler, Midyat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında (Midyat Hükümet Konağı 2.kat) toplanacak komisyonca yukarıda belirtilen ihale usulleri uygulanarak her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (İkametgah belgesi E-Devlet üzerinden alınabilir),
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
d) Geçici teminat belgesin (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerde verilebilir.) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- 5- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Midyat Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Taşınmaz malin satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihi takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6- 1.2. 3. 4. 5. ve 6. sırada belirtilen taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ihale bedeline %20 indirim uygulanacaktır.
7- Taşınmaz malın kira bedelinin ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.
8- Taşınmaz malın taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir
9- Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Taşınmaz malın yapılacak olan satış ihale sonucunda oluşacak bedel üzerinden ayrıca 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş ) oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.
12- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.midyat.gov.tr, www.mardin.gov.tr, www.mardincsb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.

#ilangovtr                                                                                             Basın No ILN02038013