MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

  • 20.05.2024 00:00

İLAN
     SAVUR KAYMAKAMLIĞI
       MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
     SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

 
 
SIRA NO İL İLÇE MAHALLE
/KÖYÜ
ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
HAZİNE
 HİSSESİ
CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN  EDİLEN BEDEL GEÇİCİ
TEMİNAT
  TUTARI
İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 Mardin Savur Kayatepe 103 89 17.356,37 Tam Ham Toprak İmarsız 1.910.000,00 191.000,00 31.05.2024/09:30
2 Mardin Savur Şenocak 109 405 29.087,68 Tam Tarla İmarsız 1.818.000,00 181.800,00 31.05.2024/10:00
3 Mardin Savur Üçkavak 131 7 27.328,69 Tam Ham Toprak İmarsız 1.640.000,00 164.000,00 31.05.2024/10:30
4 Mardin Savur Üçkavak 250 87 4.405,14 Tam Arsa İmarsız 451.000,00 45.100,00 31.05.2024/11:00
5 Mardin Savur Üçkavak 199 18 8.515,11 Tam Ham Toprak İmarsız 500.000,00 50.000,00 31.05.2024/11:30
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2-İhaleler; Savur Milli Emlak Şefliği'nin servis odasında, toplanacak komisyonca  yukarıda belirtilen ihale usulleri uygulanarak her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. 
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
           a)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine  Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)  Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.
          b)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,  
          c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
          d)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş  vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetki olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde , Savur Milli Emlak servisinde  görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6-Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.  
7-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
8-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
10-İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir. 
11-Taşınmaz malın yapılacak olan satış ihale sonucunda oluşacak bedel üzerinden ayrıca 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş )oranında döner sermaye bedeli alınacaktır
12-Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ihale bedeline %20 indirim uygulanacaktır.            

 

ilangovtr                                                                                                                  Basın No ILN02033100