NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

  • 19.05.2023 00:00

T.C.
NUSAYBİN
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2013/693 Esas

İ L A N


Mahkememizin 14/12/2021 tarih, 2013/693 Esas ve 2021/709 Esas sayılı ilamı ile, Begih ve Hayat oğlu, 1995 KAMIŞLI doğumlu sanık KADAH ALİ hakkında; 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan açılan kamu davasında; sanığın üzerine atılı suç için öngörülen cezaların türü, miktarı ve üst sınırına göre, TCK 66/1-e maddesi uyarınca tespit edilen 8 yıllık dava zamanaşımı süresini son kesen işlemin 09/09/2013 tarihli iddianame tanzimi olduğu, bu tarihten karar tarihine kadar geçen sürede zamanaşımı süresi dolmuş olduğu anlaşıldığından 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 Maddesi uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının DÜŞMESİNE, Suçtan ele geçirilen ve kaçak olduğu değerlendirilen eşyaların TCK'nın 54. maddesi uyarınca MÜSADERESİNE dair karar verilmiş, karara karşı Mardin Gümrük Müdürlüğü vekili tarafından istinaf yasa yoluna gidilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veyahut bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek, cezaevinde bulunanlar ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.

29.03.2023

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01831034