NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

  • 19.05.2023 00:00

T.C.
NUSAYBİN
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2012/299 Esas

İ L A N

Mahkememizin 16/06/2020 tarih, 2012/299 Esas, 2020/370 Karar sayılı ilamI ile HAMDAN ve ŞÜKRİYE kızı, 1980 KAMIŞLI doğumlu, sanık Basher Hamdaoooz hakkında; 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan kamu davası açılmış ise de, sanık hakkında zamanaşımını kesen son nedenin sanık hakkında iddianamenin düzenlendiği tarih olan 24/05/2012 tarihinden itibaren 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşılmakla sanık hakkındaki kamu davasının CMK.nun 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE, Suça konu eşyalar hakkında 5607 sayılı Kanunun 13. Maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 54/4 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,
Dair karar verilmiş olup, karara karşı Mardin Gümrük Müdürlüğü vekili tarafından istinaf yasa yoluna gidilmiş olup, sanık yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veyahut bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek, cezaevinde bulunanlar ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.

29/03/2023

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01831053