NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

  • 19.05.2023 00:00

T.C.
NUSAYBİN
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2013/716 Esas

İ L A N

Mahkememizin 27/05/2021 tarih, 2013/716 Esas ve 2021/542 Karar sayılı ilam ile, Cemil ve Şamsa oğlu, 1988 AMUDU doğumlu, sanık Şerif Cemil Ahmet hakkında; Askeri Yasak Bölgelere Girme ve Kaçakçılığa Konu Eşyayı Bu Özelliğini Bilerek Ticari Amaçla Taşımak suçlarından TCK'nın 332/1 ve 4733 Sayılı Kanunun 8/4 maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasında; atılı suça 5237 sayılı TCK'nın 66. Maddesi uyarınca öngörülen 8 Yıllık dava zamanaşımı süresini son kesen iddianame tarihi olan 26/03/2013 tarihinden itibaren karar tarihine kadar geçen sürede zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşıldığından 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 Maddesi uyarınca sanık hakkında açılan davanın DÜŞMESİNE, suça konu eşyaların TCK'nın 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE karar verilmiş, karara karşı Mardin Gümrük Müdürlüğü vekili tarafından istinaf yasa yoluna gidilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veyahut bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek, cezaevinde bulunanlar ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.

29.03.2023

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01831077