NUSAYBİN1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

  • 19.02.2024 00:00
T.C.
NUSAYBİN1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN

Dosya No : 2012/478 Esas
Mahkememizce verilen 22/09/2020 tarih 2012/478 Esas ve 2020/602 karar sayılı ilamı ile sanıklar Hasan ve Semira oğlu, 01/01/1971 Kamışlı doğumlu NİZAR NOHAF HASAN, Abdulkerim ve Şeyha oğlu, 01/01/1993 Kamışlı doğumlu, ŞAHİN MUHAMMED hakkında;
Sanıklar hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan kamu davası sonucu zamanaşımı yönüyle değerlendirme yapıldığında; atılı suç için öngörülen cezanın niteliği ve miktarı itibariyle bu suç yönüyle 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesinde 8 yıllık olağan zamanaşımı süresin öngörüldüğü TCK 67/2 maddesinde zamanaşımı süresini kesen sebeplerin belirtildiği ve TCK 67/3. Maddesinde de zamanaşımının kesilmesi halinde yeniden işlemeye başlayacağı belirtilmiş, dosya kapsamı itibarı ile zamanaşımını kesen son nedenin sanıklar hakkında iddianamenin düzenlendiği tarih olan 18/08/2012 tarihinden itibaren de 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşılmakla sanıklar hakkındaki kamu davasının CMK.nun 223/8 maddesi gereğince AYRI AYRI DÜŞMESİNE karar verilmiş, karara katılan vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuş, sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanıklara gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr                                                                                   Basın No ILN01986315