NUSAYBİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

  • 19.02.2024 00:00

T.C.

NUSAYBİN1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

Dosya No : 2012/432 Esas
Mahkememizce verilen 27/05/2021 tarih 2012/432 Esas ve 2021/544 karar sayılı ilamı ile sanık Mohammed Nazhat ve Fathına oğlu, 03/01/1976 Alhasakeh doğumlu IMAM ALDDIN ALMAHAMID hakkında; Petrol Kaçakçılığı suçundan açılan kamu davasında atılı suça 5237 sayılı TCK'nın 66. Maddesi uyarınca 8 yıllık dava zamanaşımı süresinin TCK 67. maddesi uyarınca zamanaşımını son kesen diğer sanık Sami Aslan'ın mahkemece ilk savunmasının alındığı tarih olan 14/05/2013 tarihinden itibaren karar tarihine kadar geçen süre de dolmuş olduğu anlaşıldığından CMK.nun 223/8 maddesi sanıklar hakkında açılan kamu davasının ayrı ayrı DÜŞMESİNE karar verilmiş, karara katılan vekili tarafından istinaf talebinde bulunulmuş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanığa gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veya bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr                                                                                   Basın No ILN01986364