SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ PROJE HİZMET ALIM İŞİ

  • 09.05.2023 00:00

DERİK İLÇESİ 2 ADET (1K), ARTUKLU VE MAZIDAĞI İLÇELERİ 3 ADET (2K), SAVUR, MİDYAT VE NUSAYBİN İLÇELERİ 4 ADET (3K), SAĞLIK TESİSİ İÇİN ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ, MİMARİ, İNŞ-MAK-ELEK MÜH PROJE HAZIRLAMA VE İHALEYE ESAS METRAJ, KEŞİF, T ŞART VE Y MAL HAZIR HİZMET ALIM İŞİ

MARDİN VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI


Der İlç 2 Ad(1K), Art Ve Mazıd İlç 3 Ad(2K), Sav Mid Ve Nusay İlç 4 Ad(3K), Sağ Tes İçin Zemin Ve Temel Etüdü, Mimari, İnş-Mak-Elek Müh Proj Hazırl Ve İhaleye Esas Metraj, Keşif, T Şart Ve Y Mal Hazır Hiz Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/455854

1-İdarenin

 

a) Adı

:

MARDİN VALİLİĞİ (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

b) Adresi

:

13 Mart Mahallesi Karanfil Sokak 1 47100 Yenişehir ARTUKLU/MARDİN

c) Telefon ve faks numarası

:

4822122431 - 4822122433

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Der İlç 2 Ad(1K), Art Ve Mazıd İlç 3 Ad(2K), Sav Mid Ve Nusay İlç 4 Ad(3K), Sağ Tes İçin Zemin Ve Temel Etüdü, Mimari, İnş-Mak-Elek Müh Proj Hazırl Ve İhaleye Esas Metraj, Keşif, T Şart Ve Y Mal Hazır Hiz Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Der. İlç. 2 Ad.(1K.), Art. Ve Mazıd. İlç. 3 Ad.(2K), Sav. Mid. Ve Nusay. İlç. 4 Ad.(3K), Sağ. Tes. İçin Zemin Ve Temel Etüdü, Mimari, İnş.-Mak.-Elek. Müh. Proj. Hazırl. Ve İhaleye Esas Metraj, Keşif, T. Şart. Ve Y. Mal. Hazır. Hiz. Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Derik, Artuklu, Mazıdağı, Savur, Midyat, Nusaybin İlçeleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.05.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Mimarlık Hizmetlerine Esas 3.Sınıf B Grubu ve üstü Yapı Sınıfına ait Proje yapmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                        Basın No ILN01825933