SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

  • 22.05.2023 00:00

SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

31 KALEM SPOR MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/497685

1-İdarenin

a) Adı

:

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Yenişehir Mah. 15 Temmuz Şehitler Parkı içi 47100 YENİŞEHİR ARTUKLU/MARDİN

c) Telefon ve faks numarası

:

4822121049 - 4822127433

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

       

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

31 KALEM SPOR MALZEMESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

31 KALEM SPOR MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

sözleşme tarihi itibariyle 5 iş günü içinde işe başlanacak olup İdarenin talebine göre 30 gün içinde parti/partiler halinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasının müteakip 5 iş günü içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.06.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-İHALE KAPSAMINDA ALINACAK OLAN SPOR MALZEMELERİNE AİT NUMUNELER 1. VE 2. EN AVANTAJLI FİRMALARDAN EVRAKLARLA BİRLİKTE İSTENECEKTİR.
1. VE 2. FİRMALARDAN NUMUNE GELMEMESİ VEYA TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA SIRASI İLE SONRAKİ FİRMALARDAN EVRAK VE NUMUNE TALEP EDİLECEKTİR.
2-İSTENİLECEK NUMUNE MALZEME LİSTESİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM KALEMLER (31 KALEM SPOR MALZEMESİ) İÇİNDİR.
3-MALZEMELER İÇİN 1'ER ADET/ÇİFT NUMUNE VERİLECEKTİR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01832828