T.C. MARDİN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

  • 21.09.2023 00:00

T.C. MARDİN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/1

Tereke Satış 18/09/2023

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ

BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 13/12/2022 tarih ve 2022/1277 Esas, 2022/1362 Karar sayılı ilamı ile yasal mirasçılarının tamamının mirası reddetmesi nedeniyle Miras bırakan 27284305966 TC nolu ABDULLAH DÜZCE'nin terekesinin TMK’nun 612 ve İİK’nun 208. Maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ve tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilan olunur.

 #ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01894315