TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

  • 27.11.2023 00:00

T.C.
DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI


Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait, Mardin Derik ilçesi Böğrek Mahallesi, 123 ada 6 nolu parsel, Kocatepe Mahallesi 106 ada 1 nolu parsel, Tepebağ Mahallesi 172 ada 102 nolu parsel, Kuyulu Mahallesi 105 ada 13 nolu parsel ve 179 ada 4 parsel nolu, taşınmazların  tabloda belirtilen gün ve saatlere göre olmak üzere 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir.

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


MADDE-1

Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait, Mardin Derik ilçesi Böğrek Mahallesi, 123 ada 6 nolu parsel, Kocatepe Mahallesi 106 ada 1 nolu parsel, Tepebağ Mahallesi 172 ada 102 nolu parsel, Kuyulu Mahallesi 105 ada 13 nolu parsel ve 179 ada 4 parsel nolu, taşınmazların 2886 Sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile Kiraya verilecektir. İhale konusu taşınmazın bilgileri ile tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup ihale ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saatte Derik Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.

MADDE-2

İhaleye katılmak isteyenler söz konusu gayrimenkulün kiralama ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların Tahmin Edilen bedelinin en az %10  (yüzde-on) nispetinde geçici teminatı 06.12.2023 Çarşamba gününe kadar, banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemizin veznesine veya iş bankası TR02 0006 4000 0016 5000 6232 68 no’lu hesap numarasına yatırılabilir. Kira ihalesine ait kira şartnamesi, her gün mesai saatler içerisinde görülebilir ve şartnameyi her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilir. Ayrıca www.derik.bel.tr adresinden taşınmaz kira şartnamesine ulaşabilirler.
 

S.No Mahalle Kira süresi Ada
Parsel
Yüzölçümü
Kiralanacak alan/m²
Tahmin Edilen
Yıllık Kira Bedeli (TL) 
Geçici Teminat Mektubu %10

İhale  Tarihi

İhale Saati
1 Böğrek 3 yıl 123/6 5.136,04 20.000,00 TL 2.000,00 TL 06.12.2023 14:00
2 Kocatepe 3 yıl 106/1 82.719,41 250.000,00 TL 25.000,00 TL 06.12.2023 14:20
3 Kuyulu 3 yıl 105/13 25.647,82 97.000,00 TL 9.700,00 TL 06.12.2023 14:40
4 Kuyulu 3 yıl 179/4 13.881,00 45.000,00 TL 4.500,00 TL 06.12.2023 15:00
5 Tepebağ 3 yıl 172/102 1.216,24 18.000,00 TL 1.800,00 TL 06.12.2023 15:20MADDE-3

İstekliler teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne kayıt numarası alarak teslim edecekler ve iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
 

A. Gerçek Kişiler;
1- Tebligat için ikametgah belgesi,
2- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti,
3- İmza beyannamesi, temsil durumunda noter durumunda vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi / makbuzu,
5- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
6-Taşınmaz kira şartname aldığına dair belge, şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
7- Derik Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Emlak, ÇTV, İlan Reklam Vergisi, Ecrimisil, Kira )  ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
 

B. Tüzel Kişiler;
1- Tebligat için adres beyanı,
2- Mevzuat gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasına ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
     alınmış, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- İlgilisine göre Tüzel Kişiliği ortakları, üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
    Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Temsil durumda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
5- Geçici Teminat mektubu veya alındı belgesi / makbuzu,
6-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
7- Taşınmaz kira şartname aldığına dair belge, şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
8- Derik Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Emlak, ÇTV, İlan Reklam Vergisi, Ecrimisil, Kira)  ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden)


C. Ortak Girişimler;
Ortak Girişi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi

MADDE -4

Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrağın değiştirilmesi veya eksik evrağın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, idareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.

MADDE -5

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE-6

Bu duyuru kapsamında yapılacak Kiralama işlemlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

#ilangovtr                                                                     Basın No ILN01937873