TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

  • 25.05.2023 00:00

TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


MARDİN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2023 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/508957

1-İdarenin

 

a) Adı

:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

NUR MAHALLESİ TOKİ YANI 47100 YENİŞEHİR MARDİN MERKEZ/MARDİN

c) Telefon ve faks numarası

:

4822123795 - 4822122139

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MARDİN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2023 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

110 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

*AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ *MARDİN ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ *MARDİN MUSA CİHANER ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ *MARDİN KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ *MARDİN ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ *MİDYAT ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ *MİDYAT SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ *ARTUKLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ *KIZILTEPE SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ *DERİK SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ *NUSAYBİN SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP10 GÜN İÇİNDE

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP10 GÜN İÇİNDE

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.06.2023 - 13:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

MARDİN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01834076