TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

  • 29.09.2023 00:00

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI10 KALEM TIBBİ CİHAZ DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/952618

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

13 MART MAH. VALİ OZAN CAD. MÜFTÜLÜK YANI NO:104 47100 YENİŞEHİR 13 MART MA ARTUKLU/MARDİN

c) Telefon ve faks numarası

:

04822127753 - 4822902720

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

10 KALEM TIBBİ CİHAZ DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 KALEM TIBBİ CİHAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

MARDİN EAH, MİDYAT DH ve KIZILTEPE DH

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Mardin EAH,Mİdyat Devlet Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesine teslim edilecektir. Cihazlar ilgili idarenin sipariş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde çalışır vaziyette ilgili sağlık tesislerine teslim edecektir. Cihazların, montaj yerinin hazırlanması, tefrişi, gerekiyorsa havalandırma ve cihazın hizmet sunabilir duruma getirilmesi için gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. Cihazların montajı ve montaj için gerekli teknik şartnamede belirtilen donanımlar ve entegrasyonlar, Tıbbi cihazın/cihazların işletilmesi için gerekli olan her türlü dâhili veya harici teknik parçalar, aksesuarlar ve kesintisiz güç kaynağı, cihazın çalışması için teknik şartnamede belirtilen yazılımlar montaj esnasında cihaz ile birlikte teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.10.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli firmalar, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 09.11.2018 tarihli 2018/26 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği " Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kayıt olmak zorundadır. İstekli Tedarikçi ise, T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli bayi ise, T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sisteminde (ÜTS)  kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaraları Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan edilmesi zorundadır.

a)Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UTS’de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgelerin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan edilmesi zorunludur.   T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

b)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan edilmesi zorundadır. UTS kaydı gerektirmeyen kapsam dışı ürünler için; ait oldukları mevzuatın öngördüğü belgelere (CE ve benzeri) sahip olmalı ve bu belgeler Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan edilecektir. Ayrıca isteklinin, teklif edeceği ürüne ait üretici, distribütör veya bayi olduğuna dair yetki belgesi Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan edilecektir.

c)İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait ÜTS kod numaralarını Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan edeceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr                                                                                                                                                                     Basın No ILN01899346