TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

  • 22.04.2024 00:00

TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI58 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/506644
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : 13 MART MAH. VALİ OZAN CAD. MÜFTÜLÜK YANI NO:104 47100 YENİŞEHİR 13 MART MA ARTUKLU/MARDİN
c) Telefon ve faks numarası : 04822127753 - 4822902720
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 58 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 58 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ EK BİNASI
ç) Süresi/teslim tarihi : Kızıltepe Devlet Hastanesine ( Ek Binası )teslim edilecektir. Cihazlar ilgili idarenin sipariş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde çalışır vaziyette ilgili sağlık tesisine teslim edecektir. Cihazların, montaj yerinin hazırlanması, tefrişi, gerekiyorsa havalandırma ve cihazın hizmet sunabilir duruma getirilmesi için gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. Cihazların montajı ve montaj için gerekli teknik şartnamede belirtilen donanımlar ve entegrasyonlar, Tıbbi cihazın/cihazların işletilmesi için gerekli olan her türlü dâhili veya harici teknik parçalar, aksesuarlar ve kesintisiz güç kaynağı, cihazın çalışması için teknik şartnamede belirtilen yazılımlar montaj esnasında cihaz ile birlikte teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakiben 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Yetki Belgesi İhale Bazında İstekli firmalar, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 09.11.2018 tarihli 2018/26 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği " Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edeceklerdir. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
ÜTS Belgesi İhale Bazında T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli bayi ise, T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaraları Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan edilmesi zorundadır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
UTS Onay İhale Bazında Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UTS’de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgelerin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan edilmesi zorunludur. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Kapsam Dışı İhale Bazında Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan edilmesi zorundadır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr                                                                                 Basın No ILN02020318