TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

  • 10.06.2024 00:00

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - MARDİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


ANJİYO BİRİMİ 6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/741292
1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - MARDİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Nur Mahallesi Vali Ozan Caddesi 4 Sk. No:3 (47100) ARTUKLU/MARDİN 47100 YENİŞEHİR ARTUKLU/MARDİN
c) Telefon ve faks numarası : 4822137218 DAHİLİ (6456) - 4822136697
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ANJİYO BİRİMİ 6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - TIBBİ SARF DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : 1- Alıma konu olan malzemeler idaremizin 3 aylık ihtiyacı olduğundan peyder pey teslim edilecektir. 2-Malzeme teslim süresi sipariş tarihinden itibaren en geç 10 (on) takvim günüdür. 3-Teslimatlar mesai saatleri içerisinde 08:30-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içinde başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
UBB/ÜTS KAYDI
UBB/ÜTS KAYDI-2
UBB/ÜTS KAYDI-3

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr                                                                                             Basın No ILN02044515