Üç Medeniyet - Ahmet Ağaoğlu Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Üç Medeniyet kimin eseri? Üç Medeniyet kitabının yazarı kimdir? Üç Medeniyet konusu ve anafikri nedir? Üç Medeniyet kitabı ne anlatıyor? Üç Medeniyet PDF indirme linki var mı? Üç Medeniyet kitabının yazarı Ahmet Ağaoğlu kimdir? İşte Üç Medeniyet kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Ahmet Ağaoğlu

Yayın Evi: Doğu Kitabevi

İSBN: 9786055296063

Sayfa Sayısı: 112

Üç Medeniyet Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

"Türk sosyolojisinde Batı ve Batılılaşma sorunu, sosyolojinin daha Türkiye'ye girişi döneminde önde gelen bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Sosyolojinin Türkiye'ye girişinden daha önce gelişen bir serüven de vardır. Tanzimatçı devlet adamlarının ve Jön Türklerin de ana kaygısı bu doğrultuda biçimlenmiştir. Bu tartışmalar II. Meşrutiyet döneminde kültür ve uygarlık sorunu etrafında, sosyolojik bir disiplin çerçevesinde gündeme getirilmiştir. Ziya Gökalp ve Ahmet Ağaoğlu Türkiye'nin yenileşmesini ve uygarlık dairesini değiştirmesini kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya koymuş ve eserlerinde bu ana temayı işlemişlerdir. Gökalp'in kültür-uygarlık ayrımını geliştirmesi, ayrıca Türkleşmek, İslamlaşmak ve çağdaşlaşmak (Batılılaşmak) üçlü seçeneğini gündeme getirmesi; Ağaoğlu'nun "üç uygarlık" (Batı, İslam ve Buda-Brahman uygarlıkları) tasnifine dayanarak Batı uygarlığına katılmayı tek alternatif olarak ortaya koyması, dönemin düşünce gündemini belirleyen tartışmalardır. Sorunun özünü, bir Doğu-İslam toplumu örneği olarak tanımlanan Türkiye'nin, mevcut kurum ve geleneklerini koruyarak dünyadaki yeni gelişmelere ayak uyduramaması oluşturmaktadır. Batılılaşma, çöküş devrinin ana problematiği olarak gündemdedir. Yaşadığımız son iki yüzyıl içinde biriken tecrübeler, dünyanın mevcut durumu ve Türkiye'de Batılılaşma girişimlerinin bugün gelip tıkandığı nokta, küresel Batı egemenliği içinde Anadolu Türk kimliğinin tartışma konusu olması ve dayanaksız kalması kitabın temel tezini yeniden ele almamızı gerekli kılıyor."

Ertan Eğribel-Ufuk Özcan

Üç Medeniyet Alıntıları - Sözleri

 • "Biz oğurluğu sözdə doğru hesab etmirik, fəqət oğru dediyimiz neçə kişinin hər gün əlini sıxırıq, Əgər bu adamlar bir az da zəngin və mövqe sahibidirlərsə, nə qədər sayğı göstərir və ikram edərik."
 • "bizde birçokları, ahlâkı sırf cinsi münasebete inhisar ettirerek, bizim güya batı çevrelerinden daha ahlâklı olduğumuzu iddia ediyorlar. bu fikir katiyen yanlış ve yanlış olduğu kadar da zararlıdır. çünkü önce şurasını bilmeliyiz ki, ahlâkı yalnız cinsi münasebetlerle sınırlanmış sayanlar, insanı yalnız kuşağına kadar tasavvur edenlerdir. fakat kuşaktan yıkarı bir kalp ve bir de ruh vardır. işte bu kalp ve ruha ait olan ahlâk sahalarının hepsinde biz pek aşağı bir durumdayız."
 • Zina işlemesiyle tanınmış bir kadından nasıl kaçınıyor, onu nasıl aramızdan çıkarıyor, evlerimizin, ailelerimizin kapılarını onlara nasıl kapatıyorsak, dalkavuk, hırsız, katil,vefasız, sadakatsiz adamlara karşı da o suretle hareket ediyor muyuz?
 • Milli şahsiyeti yalnız hareketsizlik öldürür.
 • "Bizdə bir çoxları, əxlaqı sırf cinsi münasibətə inhisar etdirərək, bizim guya Qərb çevrələrindən daha əxlaqlı olduğumuzu iddia edirlər. Bu fikir qətiyyən yanlış və yanlış olduğu qədər zərərlidir. Çünki öncə burasını bilməliyik ki, əxlaqı yalnız cinsi münasibətlərlə sınırlanmış sayanlar insanı yalnız qurşağına qədər təsəvvür edənlərdir. Fəqət qurşaqdan yuxarı bir qəlb və bir də ruh vardır. İştə, bu qəlb və ruha aid olan əxlaq sahələrinin hamısında biz çox aşağı bir durumdayıq."
 • "İnsanı heyvandan ayıran bir əlamət olan konuşma qəbahət sayılır. Söz söyləmək xəfiflik əlamətidir. Əksinə olaraq, susmaq, hələ o saxtakarlıq və ağır-başlılıqla birləşən susma düha əlamətidir. Kiçiklərin böyüklər hüzurunda söz söyləməsi bağışlanmaz bir tərbiyəsizlikdir. Qadınlarsa daş kəsilməlidirlər. Onların səsləri heç eşidilməməlidir. Qısacası, dilsiz olmaq bu əcayib Şərqin başqa bir idealıdır."
 • "Dini zehniyyət və anlayışa görə, biz hələ orta çağ dövrünü keçməmişik. Biz dini bir vicdan əmri və yaradanla qul arasındakı mənəvi bağı nizamlayan bir amildən ziyadə, həyatımızın maddi və mənəvi qisminin hamısına hakim bir prinsiplər bütünü olaraq qəbul edirik. Din bizi beşikdən məzara qədər təqib edir və yalnız ruhi ehtiyaclarımızı doyurmaqla qalmır, bütün maddi həyatımızı da nizamlamağa çalışır. Geyimimizdən döşəmələrimizə, məktəblərimizdən sosial və siyasi müəssisələrimizə qədər hakim olmaq istər. Bugünkü çağdaş cəmiyyətlər din haqqındakı anlayış tərzinin bu mərhələsini dörd yüz il öncə keçirmişlər. O zamanlar onlar da eyni halda idilər. Din onlarda da hər şeyə qarışır, hər şeyi nizamlardı. Maddi və mənəvi həyatlarının hər tərəfinə hakim olmaqda idi."
 • "Müqəddəs sayılan şey qadın və kişiyə şamil namus qavramı deyildir. Yalnız qadın namusudur. Çünki zina işləyən kişiyə xalq görüşü və ümumi vicdan çox güzəl təhənnüm edir. Bu halda nifrət edilən şey ümumi olaraq zina deyildir. Zinanın qadın tərəfindən işlənməsidir. Bu ayırma çox böyük bir önəm daşıyır. Ən ziyadə həssas göründüyümüz bu əxlaq qaydasında belə bizim nə qədər düşük və zəif olduğumuz çox açıq bir surətdə görülür."
 • "Fəqət nə islamiyyət yalnız Qurandan və nə də xristianlıq yalnız İncildən ibarətdir. Hər iki din, bu kitablarla bərabər bir çox ənənələrin, rəvayət və hədislərin, imamların və din böyüklərinin davranış, görüş, fikir və yozumlarının məcmusundan meydana gəlmişdir. İncil dünya işlərinə qarışmamışdır. Çünki onun sahibi hesab olunan Hz. İsa dünya işlərinə qarışa bilmək üçün nə vaxt tapdı, nə də qüdrət. O, özünü xalq başqanlığında görmədi ki, camaatın maddi həyatını da qurmaq ehtiyacını da duysun. Fəqət onun varisləri, ilk həqiqi papalar Pyer və Paul özlərini belə bir xalq rəhbərliyində görər-görməz dərhal eyni ehtiyac və eyni təmayül meydana gəldi və maddi işlərlə məşğul olmağa başladılar. Bu baxımdan Quranla İncil arasındakı fərq Hz. Məhəmmədin altmış üç yaşına qədər yaşayaraq Mədinədə böyük bir camaatın başına keçmək və o camaatı idarə eyləmək mövqeyində olmasıyla, Hz. İsanın otuz bir yaşında və ətrafı tərəfindən şiddətlə təqib edilərək, bütün nüfuz dairəsi beş-on şagirdiylə əhalinin ən azına və ən səfil, ən aşağı görünən qisminə inhisar etmişkən ölmüş olmasından doğmuşdur. Hz. Məhəmməd də Hz. İsanın vəziyyətindəykən, Qurani-Kərim dünya işlərindən bəhs etmirdi. Dünya işlərinə aid bütün ilahi hökmlər, Mədinəyə hicrət etdikdən, yəni peyğəmbərin özünü böyük və itaət edən bir əhalinin başında görərək o əhalinin maddi həyatını nizamlamaq məcburiyyəti meydana çıxdıqdan sonra nazil olmuşdur. Ondan əvvəl nazil olan ayətlər həp dualardan, inanış və ibadətlərə aid hökmlərdən ibarətdir. Belə ki, əgər fərz edək, Hz. Məhəmməd hicrətdən əvvəl vəfat etmiş olsaydı, bu gün əlimizdəki Quranda dünyəvi işlərə aid tək bir ayət belə tapmayacaqdıq."
 • Demek ki, yaşamak, ne olursa olsun yaşamak!

Üç Medeniyet İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Medeniyet kavgaları içinde, gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olanlar için, ''Neyi, neden yanlış yaptık?'' sorusunun cevabı kitapta fazlasıyla mevcut. Kitabın ilk bölümünde, eğer önyargı ile okumaya başlarsanız İslam/Doğu medeniyetini Batı medeniyeti karşısında küçük düşürdüğünü düşünebilirsiniz. Lakin, yazarın fikri manada derdi, İslam dininin gerektiği gibi yaşanmamasının getirdiği sonuçlar ve zararlarıyla birlikte 'maalesef' parantezinde Batı Medeniyetinin çıkar yol olduğunu düşünmesi. Bir örnekle; ahlak, liyakat ve fert-aile-toplum yapısının en çok İslam dinine yakıştığı halde en az bu dinin mensuplarında görülmesi. Bununla birlikte, elbette gelenek olmazsa olmaz lakin 1919 yılında kaleme alınan bu kitapta 21. yüzyıldan eserler görmek mümkün ve sorunun kaynağı da bu ki geçen yüzyılda bu konuda bu medeniyette tek bir adım ileri gidilmemiş. Kitaptan bir alıntıyla ''...Onların çoğu, ne çağı bilir ne de esasları teferruattan ayırarak onları çağın ruhuna uygun bir tarzda yorumlamak kabiliyetine sahiptir.'' (Muhammet Demirbay)

Ahmet Ağaoğlu ya da doğum adıyla Ahmet Bey Ağayev (1869, Şuşa-1939, İstanbul) kitabında; Batı, Doğu ve İslam medeniyetleri arasında Batı Medeniyetinin üstünlüğü ele geçirdiğini dolayısıyla tek çıkar yolun bu medeniyete iltihak etmek olduğunu savunmaktadır. İslam ve geleneksel hayatın bu iltihak sürecinde nasıl ele alınması gerektiğini tartışmaktadır. (AdemYıldırım)

Üç Medeniyet PDF indirme linki var mı?

Ahmet Ağaoğlu - Üç Medeniyet kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Üç Medeniyet PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Ahmet Ağaoğlu Kimdir?

1869 yılında, Karabağ'ın Şusa bölgesinde doğdu. Batı'da öğrenim gören ilk Azerbaycan Türkleri arasında yer alır. Hayatının çeşitli dönemlerinde profesyonel gazetecilik ve akademisyenlik yaptı ve siyaset alanında aktif olarak faaliyet gösterdi. Siyasal yaşamında ve yazılarında Batı uygarlığının bütünüyle benimsenmesi gereğini, Türkçülüğü ve liberal düşünceyi savundu. İrşad, Terakki, Fuyuzat gazetelerini yayımladı. İttihad ve Terakki'nin yayın organı olan Şura-yı Ümmet'e yazılar yazdı. Ağaoğlu, Batılı parlamenter düzene yakınlığını belirtmiş ve "bütüncü" toplumsal anlayışlara karşı, Batılı anlamda "birey" özgürlüğüne dayalı toplumsal ve iktisadi görüşleri savunmuştur. Gazete yazılarını topladığı Devlet ve Fert (1933) adlı kitabı ve bir ütopya denemesi olan Serbest İnsanlar Ülkesinde (1930) bu açıdan önem taşır. 19 Mayıs 1939'da İstanbul'da öldü. 

Ahmet Ağaoğlu Kitapları - Eserleri

 • Serbest İnsanlar Ülkesinde
 • Üç Medeniyet
 • Serbest Fırka Hatıraları
 • Şuşa, Peterburq və Paris Xatirələri
 • Ben Neyim?
 • Mütareke ve Sürgün Hatıraları
 • Malta Sürgünlüğünden Gözümün Nurlarına Mektuplar
 • Devlet ve Fert
 • Seçilmiş Əsərləri

Ahmet Ağaoğlu Alıntıları - Sözleri

 • "Biz oğurluğu sözdə doğru hesab etmirik, fəqət oğru dediyimiz neçə kişinin hər gün əlini sıxırıq, Əgər bu adamlar bir az da zəngin və mövqe sahibidirlərsə, nə qədər sayğı göstərir və ikram edərik." (Üç Medeniyet)
 • Tarihin, ruhlar üzerinde bırakıp gitmiş olduğu izler vardır ki insana esir eden asıl bunlar imiş. Şimdi bütün bu izleri birer birer çekip sökmek lazım imiş. Yalan söylememek, müdahene etmemek, cesur olmak, hakkı müdafaa etmek, korkmamak, dosdoğru söylemek… Bu ne ağır şartlar! (Serbest İnsanlar Ülkesinde)
 • "bizde birçokları, ahlâkı sırf cinsi münasebete inhisar ettirerek, bizim güya batı çevrelerinden daha ahlâklı olduğumuzu iddia ediyorlar. bu fikir katiyen yanlış ve yanlış olduğu kadar da zararlıdır. çünkü önce şurasını bilmeliyiz ki, ahlâkı yalnız cinsi münasebetlerle sınırlanmış sayanlar, insanı yalnız kuşağına kadar tasavvur edenlerdir. fakat kuşaktan yıkarı bir kalp ve bir de ruh vardır. işte bu kalp ve ruha ait olan ahlâk sahalarının hepsinde biz pek aşağı bir durumdayız." (Üç Medeniyet)
 • Başkasının hakkını müdafaa etmek, hakikatte vatandaşın kendi kendini müdafaası demektir. (Serbest İnsanlar Ülkesinde)
 • Tarihte görülmemiştir ki, bir devlet şeyhülislâmlık makamını ihraz etmiş bir ruhanîsini, sadrazamını, vükelâ, meb'us, muharrir ve paşalarını üç dört ay muhakemesiz hapsettikten sonra düşmanın eline teslim etmiş bulunsun! Bu rezaleti yalnız altıncı Sultan Mehmet gibi sefil birisi irtikap eder! (Mütareke ve Sürgün Hatıraları)
 • "Axı insan, yaxud xalq, nadan oldusa, deməli aciz olacaq,aciz oldusa, deməli kölə olacaq, kölə oldusa, deməli, istibdad(tiraniya) hökm sürəcək, deməli, insanlar dolğun, faydalı həyatdan kənarlaşacaq, deməli, inkişaf olmayacaq, xalq, millət başqa xalqlardan, millətlərdən geri qalacaq, kasıblığa, dilənçiliyə məhkum olacaq. " (Serbest İnsanlar Ülkesinde)
 • Büyük adamlar her gün ve her zaman yetişmezler. Bazen bir millet asırlarca hamile olduktan sonra onlardan birisini doğurur ve bazen de bu doğurma ameliyesi pek çetin, pek korkunç olur. (Serbest İnsanlar Ülkesinde)
 • Gece yatağa girip ben, dışım ve içim yalnız ve baş başa kaldı mı bu kere de içimin dışımla alayı, istihzası, sitemi başlar. (Ben Neyim?)
 • "Müqəddəs sayılan şey qadın və kişiyə şamil namus qavramı deyildir. Yalnız qadın namusudur. Çünki zina işləyən kişiyə xalq görüşü və ümumi vicdan çox güzəl təhənnüm edir. Bu halda nifrət edilən şey ümumi olaraq zina deyildir. Zinanın qadın tərəfindən işlənməsidir. Bu ayırma çox böyük bir önəm daşıyır. Ən ziyadə həssas göründüyümüz bu əxlaq qaydasında belə bizim nə qədər düşük və zəif olduğumuz çox açıq bir surətdə görülür." (Üç Medeniyet)
 • Türklük bölünmə qəbul etməyən tamdır. Məqsəd ona xidmətdir. Bu xidmət harada edilirsə, müqəddəsdir, mübarəkdir. Nerimanov'a mektup (Şuşa, Peterburq və Paris Xatirələri)
 • Malta sürgünlerinden biri olan Ağaoğlu Ahmet, İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyete kadar geçen süreçte -düşünsel düzeyde bazı farklılıklar göster­se de-, genel olarak liberalizm ile milliyetçilik/Türkçülük çizgisine sahipti. (Mütareke ve Sürgün Hatıraları)
 • Ziya Bey bütün felaketlerin Avrupa'dan gelmiş olduğuna, Avrupa'nın fena niyetle işlerimize karışarak bizi faaliyetten akim bırakmasına atfederdi. Sait Halim Paşa ise aksine bütün felaketlerin bizim cehaletimizden ve bizim eh­liyetsizliğimizden gelmiş olduğunu iddia edip durdu. Halbuki iki taraf da haklı idi. Bizim ehliyetsizliğimiz güneş kadar aşikar olduğu gibi, Avrupa'nın da bu ehliyetsizlikten istifade ettiği reddedilemez bir hakikattir. (Mütareke ve Sürgün Hatıraları)
 • Salonun ortasında Gazi, İsmet ve Kazım Paşalar ile Fethi Bey görüşüyorlardı. Gazi etrafa bakınırken gözleri bana ilişti ve yanına gitmemi eliyle emretti. Gazi mutadı veçhile burnunu çekerek ve gülümseyerek, ''Serbest Fırka (Parti) Reisi Fethi Bey!'' diye beni Fethi Bey'e takdim etti ve bana hitaben, ''Tabi Fethi Bey'le beraber çalışacaksın!'' dedi. (Serbest Fırka Hatıraları)
 • Sol tərəfə gedən yol azadlıq yoludur. Sağ tərəfə gedən yol köləlik yoludur. (Seçilmiş Əsərləri)
 • Avrupalılar böyledirler. Yalnız kendi hukuklarına ve bu hukuku müdafaa yolunda mücahede edenlere hürmet ederler. Fakat biz hala da bu hakikati anlayamadık. Padişah ve etrafını almış olan budalalar zannettiler ki memle­keti Avrupalılara teslim ve zillet ibraz etmekle kurtarabilirler. Halbuki onlar zillet ve meskenete katlandıkça, ötekiler küstahlıklarını, tecavüzlerini arttır­dılar. (Mütareke ve Sürgün Hatıraları)
 • "İşte asıl hata. Cümlemizin taşıdığımız o felaketli hurafe. Biz zannediyoruz ki hayatta hakiki amil akıl ve zekâdır. Hayır, hayır, bin kere hayır. Asıl amil, asıl yara tıcı kuvvet gönüldür. İnsanı insan yapan akıl ve zekâ değil, gönüldür. Akıl ve zekâ olsa olsa manivela, kürek, kazma, top, tüfek, makine gibi bir alettir..." (Ben Neyim?)
 • Zina işlemesiyle tanınmış bir kadından nasıl kaçınıyor, onu nasıl aramızdan çıkarıyor, evlerimizin, ailelerimizin kapılarını onlara nasıl kapatıyorsak, dalkavuk, hırsız, katil,vefasız, sadakatsiz adamlara karşı da o suretle hareket ediyor muyuz? (Üç Medeniyet)
 • Birincisi, nihayetsiz hudutsuz egoizm. Herhangi bir müşkül ve yahut fe­ laket önünde herkes yalnız kendi halasını düşünüyor. Herşeyi unutuyor. Kendi kurtulsun da mütebakisi ne olursa olsun. Bu hassa bütün içtimal ve ai­ levi hayatımızın mantık! ve mübrem bir neticesidir. (Mütareke ve Sürgün Hatıraları)
 • Kelâm, kâinatın duyduğu ilk ilâhi sestir. (Serbest İnsanlar Ülkesinde)
 • "Fəqət nə islamiyyət yalnız Qurandan və nə də xristianlıq yalnız İncildən ibarətdir. Hər iki din, bu kitablarla bərabər bir çox ənənələrin, rəvayət və hədislərin, imamların və din böyüklərinin davranış, görüş, fikir və yozumlarının məcmusundan meydana gəlmişdir. İncil dünya işlərinə qarışmamışdır. Çünki onun sahibi hesab olunan Hz. İsa dünya işlərinə qarışa bilmək üçün nə vaxt tapdı, nə də qüdrət. O, özünü xalq başqanlığında görmədi ki, camaatın maddi həyatını da qurmaq ehtiyacını da duysun. Fəqət onun varisləri, ilk həqiqi papalar Pyer və Paul özlərini belə bir xalq rəhbərliyində görər-görməz dərhal eyni ehtiyac və eyni təmayül meydana gəldi və maddi işlərlə məşğul olmağa başladılar. Bu baxımdan Quranla İncil arasındakı fərq Hz. Məhəmmədin altmış üç yaşına qədər yaşayaraq Mədinədə böyük bir camaatın başına keçmək və o camaatı idarə eyləmək mövqeyində olmasıyla, Hz. İsanın otuz bir yaşında və ətrafı tərəfindən şiddətlə təqib edilərək, bütün nüfuz dairəsi beş-on şagirdiylə əhalinin ən azına və ən səfil, ən aşağı görünən qisminə inhisar etmişkən ölmüş olmasından doğmuşdur. Hz. Məhəmməd də Hz. İsanın vəziyyətindəykən, Qurani-Kərim dünya işlərindən bəhs etmirdi. Dünya işlərinə aid bütün ilahi hökmlər, Mədinəyə hicrət etdikdən, yəni peyğəmbərin özünü böyük və itaət edən bir əhalinin başında görərək o əhalinin maddi həyatını nizamlamaq məcburiyyəti meydana çıxdıqdan sonra nazil olmuşdur. Ondan əvvəl nazil olan ayətlər həp dualardan, inanış və ibadətlərə aid hökmlərdən ibarətdir. Belə ki, əgər fərz edək, Hz. Məhəmməd hicrətdən əvvəl vəfat etmiş olsaydı, bu gün əlimizdəki Quranda dünyəvi işlərə aid tək bir ayət belə tapmayacaqdıq." (Üç Medeniyet)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle