Yasin Tebareke Amme Türkçe Arapça Okunuşu - 2022 Yasin Tebareke Amme Oku

Yasin Tebareke Amme sureleri hepimizin bildiği, fazileti ve faydası oldukça fazla olan sureler. Ramazan ayına özel olarak sizler için Yasin Tebareke Amme surelerinin Arapça, Türkçe okunuşunu hazırladık. Yasin Tebareke Amme surelerini kolaylık Türkçe ve Arapça olarak okuyabilirsiniz. (Yasin Tebareke Amme sureleri arka arkaya önce Türkçe okunuşu sonra Arapça okunuşları sıralanmıştır.)

DİNİ HABERLER

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252)

Ramazan ayı Kuran ayıdır. Özellikle Ramazan'da ve sonrasında da Kuran okumanın maddi, manevi faydaları vardır. Kuran'ın her suresi oldukça faziletli ve faydalıdır. Hastalıklarda, zor zamanlarda, mevlitlerde, cenaze ziyaretlerinde, sohbet başlangıçlarında veya evimizde elimize Kuran'ı Kerim'i aldığımızda aklımıza ilk ve gelen okumadan en çok tercih ettiğimiz sureler Yasin Tebareke Amme sureleri. Bizde hem Ramazan ayı içinde hemde sonrasında okumak tavsiyesi ile sizler için Yasin Tebareke Amme surelerini Arapça, Türkçe okunuşu olarak hazırldık. Mobilden ve bilgisayarınızdan Yasin Tebareke Amme surelerinin Arapça ve Türkçe okunuşlarından istifade edebilir, kolaylıkla okuyabilirsiniz. 

Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Sizden birisi Rabbi ile münâcât ve mükâlemeyi (O’na yalvarıp O’nunla konuşmayı) severse huzûr-i kalb ile Kur’ân okusun.” (Suyûtî, I, 13/360)

Yasin Tebareke Amme bağışlama duası yazının en sonunda Arapça görsellerden sonradır.

YASİN TEBAREKE AMME TÜRKÇE OKUNUŞU (YASİN TEBAREKE AMME OKU)

Mobilden ve bilgisayarınızdan Yasin Tebareke Amme surelerinin Arapça ve Türkçe okunuşlarından istifade edebilir, kolaylıkla okuyabilirsiniz. İşte ilk olarak hazırladığımız Yasin suresi Türkçe okunuşu ve sonrasından Arapça okunuşu mevcuttur. (Arapça-görsel)

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21).

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

    1. Yâsîn
    2. Vel Kur’ân-il hakîm
    3. İnneke leminel murselîn
    4. Alâ sırâtin mustakîm
    5. Tenzîlel azîzirrahîm
    6. Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn
    7. Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn
    8. İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn
    9. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn
    10. Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn
    11. innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm
    12. İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn
    13. Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn
    14. İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn
    15. Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn
    16. Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn
    17. Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn
    18. Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm
    19. Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn
    20. Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn
    21. İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn
    22. Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn
    23. Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn
    24. İnnî izen lefî dalâlin mubîn
    25. İnnî âmentu birabbikum fesmeûn
    26. Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn
    27. Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn
    28. Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cundin minessemâi vemâ kunnâ munzilîn
    29. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn
    30. Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn
    31. Elem yerev kem ehleknâ kablehum minel kurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn
    32. Ve in kullun lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn
    33. Ve âyetun lehumul ardul meytetu ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhu ye’kulûn
    34. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîliv ve a’nâb ve feccernâ fîha minel uyûn
    35. Liye’kulû min semerihî vemâ amilethu eydîhim efelâ yeşkurûn
    36. Subhânnellezî halekal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya’lemûn
    37. Ve âyetun lehumulleyu neslehu minhunnehâre fe izâhum muzlimûn
    38. Veşşemsu tecrî limustekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm
    39. Velkamere kaddernâhu menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm
    40. Leşşemsû yenbegî lehâ en tudrikel kamere velelleylu sâbikunnehâr ve kullun fî felekin yesbehûn
    41. Ve âyetul lehum ennâ hamelnâ zurriyyetehum fil fulkil meşhûn
    42. Ve halâknâ lehum min mislihî mâ yarkebûn
    43. Ve in neşe’ nugrıkhum felâ sarîha lehum velâhum yunkazûn
    44. İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn
    45. Ve izâ kîle lehumuttekû mâ beyne eydîkum vemâ halfekum leallekum turhamûn
    46. Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu’ridîn
    47. Ve izâ kîle lehum enfikû mim mâ rezakakumullâhu, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut’ımu menlev yeşâullâhu et’ameh, in entum illâ fî dalâlin mubîn
    48. Ve yekûlûne metâ hâzel va’du in kuntum sâdikîn
    49. Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te’huzuhum vehum yehissimûn
    50. Felâ yestetîûne tavsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn
    51. Ve nufiha fîssûri feizâhum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
    52. Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânu ve sadekal murselûn
    53. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hum cemî’un ledeynâ muhdarûn
    54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şeyen velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ’melûn
    55. İnne ashâbel cennetil yevme fîşuğulin fâkihûn
    56. Hum ve ezvâcuhum fî zılâlin alel erâiki muttekiûn
    57. Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yeddeûn
    58. Selâmun kavlen min rabbin rahîm
    59. Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimûn
    60. Elem a’hed ileykum yâ benî âdeme en lâ tâ’buduşşeytân innehû lekum aduvvun mubîn
    61. Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun mustekîm
    62. Ve lekad edalle minkum cibillen kesîran efelem tekûnû ta’kılûn
    63. Hâzihî cehennemulletî kuntum tûadûn
    64. lslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn
    65. Elyevme nahtimu alâ efvâhihim ve tukellimunâ eydîhim ve teşhedu erculuhum bimâ kânû yeksibûn
    66. Velev neşâu letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yubsirûn
    67. Velev neşâu lemesahnâhum alâ mekânetihim femestetâû mudıyyev velâ yerciûn
    68. Ve men nuammirhu nunekkishu filhalkı, efelâ ya’kilûn
    69. Ve mâ allemnâhuşşi’ra vemâ yenbegî leh in huve illâ zikrun ve kur’ânun mubîn
    70. Liyunzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlu alel kâfirîn
    71. Evelem yerav ennâ halaknâ lehum mimmâ amilet eydîna en âmen fehum lehâ mâlikûn
    72. Ve zellelnâhâ lehum feminhâ rekûbuhum ve minhâ ye’kulûn
    73. Ve lehum fîhâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurûn
    74. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn
    75. Lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn
    76. Felâ yahzunke kavluhum. İnnâ na’lemu mâ yusirrûne vemâ yu’linûn
    77. Evelem yeral insânu ennâ halaknâhu min nutfetin feizâ huve hasîmun mubîn
    78. Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah kale men yuhyil izâme ve hiye ramîm
    79. Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merrah ve huve bikulli halkın alîm
    80. Ellezî ceale lekum mineşşeceril ahdari nâren feizâ entum minhu tûkidûn
    81. Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ ey yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm
    82. İnnema emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kun, feyekûn
    83. Fesubhanellezî biyedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.

 • Tebareke Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
 2. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).
 3. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).
 4. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).
 5. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).
 6. Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).
 7. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).
 8. Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).
 9. Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).
 10. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).
 11. Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).
 12. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).
 13. Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
 14. E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).
 15. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).
 16. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).
 17. Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri).
 18. Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).
 19. E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in basîr(basîrun).
 20. Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).
 21. Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).
 22. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
 23. Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
 24. Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).
 25. Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).
 26. Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).
 27. Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).
 28. Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).
 29. Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).
 30. Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin).
 • Amme Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).
 2. Anin nebeil azîm(azîmi).
 3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).
 4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
 5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
 6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).
 7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).
 8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).
 9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).
 10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).
 11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).
 12. Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ(şidâden).
 13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).
 14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).
 15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).
 16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).
 17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).
 18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).
 19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).
 20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).
 21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).
 22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).
 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).
 24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).
 25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).
 26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).
 27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).
 28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).
 29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).
 30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).
 31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).
 32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).
 33. Ve kevâ’ibe etrâbâ(n).
 34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).
 35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).
 36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).
 37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).
 38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
 39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
 40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

YASİN TEBARE AMME ARAPÇA OKUNUŞU

 • Yasin Suresi Arapça Okunuşu

 • Tebareke Suresi Arapça Okunuşu

 • Amme Suresi Arapça Okunuşu

YASİN TEBAREKE AMME BAĞIŞLAMA DUASI

Bağışlama Duası

Eûzü billahi mineş-şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbil alemin, vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Ey karanlık kalpleri nuruyla aydınlatan, kainatın yegane sahibi olan ulu Allah’ım!

Ellerimizi açtık semaya, boynumuzu büktük sen ulular ulusu mevla’ya. Bütün güzel isimlerinin ve Esma-i nebi hürmetine bizlerin günahlarını affeyle, şu anda okunmuş olan Yasin’i Şerifi, Tebareke, Amme, Fatiha ve diğer sureleri, Salatı Şerifleri eksikli, kusurlu veya yanlışlı oldu ise onları Meleklerinle tamam eyleyip kabul eyle yarabbi.

Bunlardan hâsıl olan sevabı en evvel başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) ve Hz. Âdem’den beri gelmiş geçmiş Peygamberlerin (Aleyhimüsselam), Erenlerin, Evliyaların, Şehitlerin, Şühedaların, Ashabı kiramın ve dini İslam’a hizmet etmiş, Kur’an’ı Kerim’i elden ele, dilden dile ulaştıran üstat efendilerimize hediye ettik vasıl eyle yarabbi.

Bu dünyada kimsesi kalmamış, mübarek gün ve gecelerde bize de bir Fatiha yok mu diye garip garip bekleşen Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına bağışladık haberdar eyle. Bu haneden gelmiş geçmiş vefat edenlere Rahmet eyle. Bakide kalanların ömürlerini uzun, rızıklarını bol, ticaretlerini kârlı ve kalplerinde bulunan iyi muratlarına nail eyle.

 

Allah’ım! okunan Kur’an’ı Kerim ve sureleri hürmetine, Dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalan insanları, Müslümanları zalimlerin zulmünden kurtar. Vatanımızı, milletimizi her türlü afetlerden, musibetlerden ve düşmanların şerlerinden koru. Güvenlik güçlerimizi, askerimizi ve polisimizi terör belasından ve teröristlerden muhafaza et. Şehitlerimizin yakınlarına sabırlar ver. Ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, güzel yurdumuzu düşmanlara böldürtme, sen yardımcımız ol.

Ya ilah-el âlemin. Yerlerin, göklerin ve tüm mevcudatın, senin varlığına ve birliğine şehadet etmelerinin hürmetine, sana açılan eller ve seni zikreden diller hürmetine, sabahlara kadar ALLAH ALLAH diyerek gözyaşları ile manevi kirlerini yıkayan âşıklar hürmetine günahlarımızı affeyle. Bizleri hasta yatıp kapılara baktırma, yatanı utandırma, bakanı usandırma. Yasin’in yarısını, üç aylardan birisini, ölümün hayırlısını sen nasip eyle yarabbi.

Bizleri bu dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirette imansız bırakma. Cümlemizi kendine kul, Habibine ümmet eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Gücümüzün yetmediği yükü bizlere yükleme. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda ihsan eyle. Aş isteyene aş, iş isteyene iş, eş isteyene hayırlı eş ver yarabbi.

Ey duaları kabul eden hafız Allah’ım!

Çocuklarımızın kalplerine ALLAH ve PEYGAMBER sevgisi, ahiret kaygısı, İslam şuuru ve ibadet şevki ver. Yavrularımızı maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza et, onlara sağlıklı ömürler ihsan eyle, acılarını gösterme. Bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, akla ve hayale gelmez tüm kötülüklerden koru, ailelerimize huzur ve geçim ver yarabbi.

Ya ilah-el âlemin. Senin vahdaniyetine güvenerek kapına geldik. Merhametine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, sen Gaffar sen Settar, Rahman ve Rahimsin. Biz nefsimize zulmettik, bilerek bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı affet, sana tövbe ediyoruz, bize lütfun ile muamele et yarabbi. Bizleri hicran ateşiyle yakma. İslam olarak getirdin İslam olarak götür. Kalp penceresini kapatma. Faydasız ilimden, doymayan nefisten, korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan sana sığınırız.

Lâ ilâhe illâ ente Sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn

YA FERD, YA HAYYU, YA KAYYÛM, YA HAKEM, YA ADL, YA KUDDÛS

Dualarımızı Cuma günü ve mübarek geceler hürmetine, ESMA-UL HUSNA tabir edilen güzel isimlerin ve İSMİ AZAM hürmetine, mukaddes beldelerde (Mescidi Nebevi, Kâbe ve Arafat’ta) yapılan dualarla beraber kabul et. Uzaktan yakından duamıza iştirak eden ve amin diyenleri iki cihanda aziz eyle ve bütün ölmüşlerin ruhlarını da hissedar eyle Allah’ım!

Rabbenâ âtina fid-dünya haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hısâb

Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin diyen dillerimizi narı Cehennemden azat eyle. Ömrümüz hitamında gözlerimiz perdelenmeden, sayılı nefeslerimiz tükenmeden, gaflet uykusuna dalmadan evvel, sağımızda Kur’an, kalplerimizde iman, dilimizde “Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûluh” şehadet kelimesini cümlemize nasip eyle. Âmin.

Ve Selamün Alel-Mürselin. Vel-Hamdülillahi Rabbil-Alemin. El-Fatiha meas-salavat.

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle